Skoči do osrednje vsebine

Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo.

Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016, 116/2020) se sistem upravljanja z energijo vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2.

Zbirka na letnem nivoju vsebuje podatke o:

  • letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  • letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
  • tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe (lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe, profilu rabe energije, podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov);
  • načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.