Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za podnebne politike pripravljamo in spremljamo strateške dokumente in usmeritve s področja podnebnih sprememb.

Sem sodijo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na podnebne spremembe.

V Direktoratu vodimo politike strateških usmeritev ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam, pripravljamo predloge  nacionalne zakonodaje, skrbimo za spremljanje EU in mednarodne zakonodaje, in usklajenost z njo. Koordiniramo in sodelujemo v mednarodnih podnebnih pogajanjih.  

Vodimo in izvajamo politike vezane na trgovanje z emisijskimi kuponi (ETS), oprostitve okoljskih dajatev ter spremljamo in izvajamo naloge iz Sklada za podnebne spremembe.

Sektorji direktorata

Teme

 • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

  Slovenija je kot država članica Evropske unije dolžna v obdobju do leta 2030 dosegati letne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

 • Trgovanje s pravicami do emisije

  Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov je pomemben temelj strategije Evropske unije in njenih držav članic pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Trgovanje predstavlja velik izziv, saj pričakujemo, da bo dolgoročno v veliki meri znižalo stroške zmanjševanja emisij. Trgovanje samo sicer ne omogoča zmanjševanje emisij, vsaj ne neposredno, omogoča pa udeležencem trgovanja, da na stroškovno najugodnejši način dosežejo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

 • Emisijske evidence

  Emisije toplogrednih plinov so izračunane skladno z metodologijo, ki jih je za podpisnice Okvirne konvencije Organizacije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) izdal Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC). V evidencah so zajeti vsi antropogeni izpusti TGP ne glede na to, ali so vključeni v trgovanje z emisijami (EU-ETS) ali ne.

 • Ozonu škodljive snovi in fluorirani toplogredni plini

  Ozonu škodljive snovi in določeni fluorirani toplogredni plini se uporabljajo v različnih napravah kot hladilna, gasilna in penilna sredstva ter izolacijski plin. Posledice emisij v zrak imajo velik vpliv na živa bitja in podnebne spremembe, zato je njihova uporaba urejena z mednarodnimi sporazumi in evropskimi uredbami, ki neposredno veljajo v vseh državah Unije ter nacionalnimi uredbami.

 • Prilagajanje podnebnim spremembam

  Prilagajanje podnebnim spremembam predstavlja sklop ukrepov in politik za načrtno zmanjševanje ranljivosti in povečevanje odpornosti na zaznane ter pričakovane vplive podnebnih sprememb. Učinkovito odzivanje bo prispevalo k večji varnosti in blaginji ljudi, zaščiti narave ter bolj trajnostnemu gospodarstvu.