Skoči do osrednje vsebine

Podnebni svet je neodvisno državno znanstveno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za podnebno politiko. Delovanje članov Podnebnega sveta s šestletnim mandatom obsega znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil o že uveljavljenih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU na področju podnebnih sprememb.

Naloge Podnebnega sveta

Podnebni svet pripravlja strokovna mnenja in priporočila Vladi RS o uveljavljenih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU s področja podnebnih sprememb. Naloge Podnebnega sveta obsegajo predvsem:

  1. spremljanje izvajanja in revizije Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije, Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN) ter drugih strateških dokumentov, ki urejajo blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, opredeljevanje do poročil o njihovem izvajanju ter predlaganje ukrepov za njihovo učinkovito izvajanje;
  2. predlaganje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispevanje k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;
  3. sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih aktov s področja podnebnih sprememb;
  4. priprava letnega poročila o svojem delu, ki se javno objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
  5. sodelovanje s strokovnimi ustanovami na področju podnebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.

O strukturi Podnebnega sveta

Kandidati za člane Podnebnega sveta so neodvisni strokovnjaki s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ki zastopajo tako naravoslovne in tehnične vede kot tudi družboslovne in humanistične vede. Ministrstvu, pristojnemu za podnebne spremembe, kandidate za člane Podnebnega sveta predlagajo naslednje ustanove:

  • javne univerze predlagajo štiri člane,
  • Slovenska akademija znanosti in umetnosti predlaga tri člane,
  • nevladne organizacije predlagajo dva člana.

Vlada RS izmed predlaganih kandidatov imenuje člane Podnebnega sveta za obdobje šestih let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

Člani Podnebnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika Podnebnega sveta, ki predstavlja, vodi in usmerja delo Podnebnega sveta.

Prvi člani Podnebnega sveta so bili imenovani 22. 6. 2023 s Sklepom Vlade RS o imenovanju članov Podnebnega sveta.

Zakaj potrebujemo znanstveno posvetovalno telo za podnebno politiko?

V času, ko smo priča izrazitim spremembam v našem okolju, zlasti zviševanju temperatur, spremembi padavinskega režima in pojavu ekstremnih vremenskih dogodkov, je potrebno vseskozi krepiti znanje o vplivih podnebnih sprememb na okolje in o načinih, kako se prilagoditi nanje. Zaradi nujnosti čim hitrejšega ukrepanja, učinkovitega izvajanja veljavne zakonodaje, vključevanja najnovejših znanstvenih dognanj v soočanje s podnebnimi spremembami ter razvijanja novih pristopov za prilagajanje podnebnim spremembam, se je pojavila potreba po sodelovanju tako z različnimi znanstvenimi ustanovami, civilno družbo in nenazadnje tudi lokalnimi skupnostmi, ki najbolj občutijo podnebne spremembe v lastnem okolju. S tem namenom je Vlada RS na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) leta 2022 sprejela Poslovnik Podnebnega sveta, ki ureja način delovanja Podnebnega sveta. Nato je 31. 5. 2023 izdala Odlok o ustanovitvi Podnebnega sveta in s tem osnovala pogoje za konstituiranje prvega slovenskega znanstvenega posvetovalnega telesa za podnebno politiko.