Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 90 00

E-naslov: is.vog@pgkm.pg

Odgovorna oseba: Marjan Šarec, minister

Datum prve objave kataloga: 13. 9. 2018

Datum zadnje spremembe: 29. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=27

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za gozdarstvo in lovstvo
Tomaž Hrovat, generalni direktor
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 44
is.vog@pgkm.pg

Direktorat za hrano in ribištvo
Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 90 25
is.vog@pgkm.pg

Direktorat za kmetijstvo
Maša Žagar, generalna direktorica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 17
is.vog@pgkm.pg

Kabinet ministra
Katarina Vasle, vodja kabineta po pooblastilu
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 02
is.vog@pgkm.pg

Kontaktna točka 17+1
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 90 00
is.vog@pgkm.yrtserof-1dna61

Notranjerevizijska služba
mag. Brigita Raščan, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 93 32
is.vog@pgkm.pg

Sekretariat
Stojan Tramte, generalni sekretar
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 90 29
is.vog@pgkm.pg

Služba za akreditacijo in nadzor plačilne agencije
mag. Maša Kerstein, vodja
Dunajska cesta 22 , 1000 Ljubljana
01 478 91 29
is.vog@pgkm.pg

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
Marta Hrustel Majcen, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 90 77
is.vog@pgkm.pg

Služba za odnose z javnostmi in promocijo
Luka Kočevar, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 63
is.vog@pgkm.rp

Služba za razvoj in prenos znanja
Ivana Erjavec, vodja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 478 91 23
is.vog@pgkm.pg

Organi v sestavi

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
mag. Miran Mihelič, generalni direktor
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
mag. Igor Kotnik, glavni inšpektor
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
01 434 57 00
is.vog@pgkm.rlgksri

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Vida Znoj, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
01 300 13 00
is.vog@rvvhvu.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Roman Pečkaj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Marina Rojko

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Kmetijstvo
Gozdarstvo
Lovstvo
Ribištvo
Hrana
Državne pomoči

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam
Strategije in programi
Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2022 - 2026
Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Uradne ure za poslovanje s strankami

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki oddaje javnih naročil 
 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki sprejemanja predlogov občinskih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev, v delu, vezanem na urejanje kmetijskega prostora in agrarne operacije
 • Informacije javnega značaja v zvezi z upravnimi postopki
 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov s področja dela ministrstva

Katalogi informacij javnega značaja