Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 90 00

E-naslov: gp.mkgp@gov.si

Odgovorna oseba: dr. Aleksandra Pivec, ministrica

Datum prve objave kataloga: 13. 9. 2018

Datum zadnje spremembe: 25. 1. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=27

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva.

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Roman Pečkaj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Marina Rojko

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Kmetijstvo
Gozdarstvo in lovstvo
Ribištvo
Državne pomoči

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam
Strategije in programi | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021
Strategije in programi | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Uradne ure za poslovanje s strankami

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki oddaje javnih naročil 
 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki sprejemanja predlogov občinskih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev, v delu, vezanem na urejanje kmetijskega prostora in agrarne operacije
 • Informacije javnega značaja v zvezi z upravnimi postopki
 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov s področja dela ministrstva

Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik