Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev načrtov državnih pomoči in pomoči de minimis na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Postopek priglasitve in obrazci

Priprava in oddaja vloge za priglasitev načrta pomoči

Pripravljavec načrta oziroma dajalec pomoči pristojnemu ministrstvu po elektronski poti pošlje vlogo za priglasitev načrta pomoči, ki jo sestavljajo:

  • izpolnjen predpisani obrazec,
  • osnutek pravne podlage načrta pomoči in
  • morebitna dodatna dokumentacija, pomembna za oceno načrta pomoči.

Pripravljavec izpolni obrazce, ki se nanašajo na vrsto pomoči, ki jo namerava priglasiti, v osnutku pravne podlage načrta pomoči, na primer v uredbi, odloku ali pravilniku, pa v skladu s slovenskimi in evropskimi predpisi o državni pomoči ali pomoči de minimis opredeli:

  • namen in cilj pomoči,
  • kdo je upravičen do pomoči (upravičence),
  • za katere stroške se pomoč lahko nameni (upravičene stroške),
  • pogoje, pod katerimi je pomoč možno dodeliti, in
  • postopek dodelitve pomoči.

Obravnava vloge za priglasitev načrta pomoči

Prispelo vlogo za priglasitev na pristojnem ministrstvu pregledamo in ocenimo skladnost načrta pomoči s pravili o državni pomoči. Če ugotovimo, da je vloga nepopolna ali da načrt pomoči ni skladen s pravili o državni pomoči, pripravljavca pozovemo k dopolnitvi vloge. Če pripravljavec v postavljenem roku vloge ne dopolni, jo zavržemo.

Če po prejetju popolne vloge ocenimo, da je načrt pomoči skladen s pravili o državni pomoči, priglasitelju izdamo pozitivno mnenje o skladnosti, če gre za državno pomoč po skupinski izjemi ali pomoč de minimis. Če načrt pomoči presega okvirje državne pomoči po skupinski izjemi ali pomoči de minimis, vlogo pošljemo v presojo in odobritev Evropski komisiji.

Mnenje o skladnosti načrta državne pomoči po skupinski izjemi izdamo v 45 dneh, mnenje o skladnosti načrta pomoči de minimis pa v 15 dneh od prejema popolne vloge. Evropska komisija o vlogi za priglasitev načrta državne pomoči odloči v dveh mesecih od prejema popolne vloge.

Postopek v zvezi s spremembo načrta pomoči

Postopek za priglasitev spremembe že odobrenega načrta pomoči je enak zgoraj opisanemu postopku za priglasitev novega načrta pomoči.

Obrazci za priglasitev pomoči, ki jih obravnava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano