Skoči do osrednje vsebine

Priglasitev državnih pomoči in pomoči de minimis

Vsak načrt državne pomoči ali pomoči de minimis podjetjem je treba pred začetkom njegovega izvajanja priglasiti pri Ministrstvu za finance, razen nekaterih načrtov pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, ki jih je treba priglasiti pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen priglasitve

Evropska in slovenska zakonodaja o državni pomoči zavezujeta ministrstva, občine in druge institucionalne enote (javni zavodi, skladi, agencije, gospodarske družbe), ki se v skladu z uveljavljeno klasifikacijo institucionalnih sektorjev uvrščajo v sektor države na centralni, regionalni ali lokalni ravni, da načrtovani ukrep pomoči podjetjem pred začetkom njegovega izvajanja priglasijo pri pristojnem državnem organu in po potrebi tudi pri Evropski komisiji. Za podjetje se v tem primeru šteje kateri koli subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status, pravnoorganizacijsko obliko ali način financiranja.

V Sloveniji je za obravnavo in ocenjevanje načrtov državne pomoči podjetjem z vidika pravil o državni pomoči pristojno Ministrstvo za finance, razen za nekatere načrte državne pomoči podjetjem v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, ki jih obravnava in ocenjuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Z obveznostjo priglasitve načrtovanih ukrepov pomoči zagotavljamo, da javne institucije, ki nameravajo dodeliti državno pomoč podjetjem, te ukrepe oblikujejo in izvajajo skladno s pravili o državni pomoči. Tako preprečujemo dodelitev nedovoljene državne pomoči. Poleg tega na podlagi priglasitve pristojni državni organ in Evropska komisija spremljata izvajanje odobrenih ukrepov pomoči.

Če se pri oblikovanju načrtov pomoči podjetjem pojavijo kakšni koli dvomi ali pomisleki, da bi lahko šlo za pomoč, za katero veljajo pravila o državni pomoči, pripravljavcem svetujemo, da zaradi pravne varnosti s takim načrtom seznanijo ministrstvo, pristojno za presojo načrta z vidika pravil o državni pomoči, ki bo dalo ustrezna pojasnila in napotke.

Institucije, ki upravljajo odobrene ukrepe državne pomoči ali pomoči de minimis, morajo pri pristojnem ministrstvu, pri katerem so priglasile zadevno pomoč, priglasiti tudi vsako bistveno spremembo odobrenega ukrepa pomoči. Za bistveno spremembo se šteje sprememba upravičencev, upravičenih stroškov, pogojev, povečanje odobrenega skupnega zneska pomoči za ukrep za več kot 20 % ali druge spremembe, ki bistveno vplivajo na vsebino in izvajanje odobrenih ukrepov pomoči.

Vsebina arhivskih spletnih strani v zvezi z državnimi pomočmi je še vedno dostopna na arhivskih spletnih straneh Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Iskalnik