Skoči do osrednje vsebine

Institucije, ki upravljajo odobrene ukrepe državne pomoči ali pomoči de minimis, pristojnemu ministrstvu poročajo o pomočeh, ki so jih v okviru teh ukrepov dodelile in izplačale upravičencem.

Namen spremljanja in poročanja

Pristojni ministrstvi za spremljanje državnih pomoči v Sloveniji in Evropska komisija spremljamo odobrene ukrepe državne pomoči in pomoči de minimis, da zagotovimo njihovo pravilno izvajanje.

V Sloveniji smo za spremljanje, zbiranje in obdelavo podatkov o dodeljenih državnih pomočeh in o pomočeh de minimis pristojni na Ministrstvu za finance, kjer spremljamo dodeljene pomoči v gospodarskih dejavnostih, razen v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi, za katere smo pristojni na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Institucije (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi), ki upravljajo odobrene ukrepe pomoči, zaradi spremljanja vodijo natančne evidence s podatki in dokazili, ki so potrebna za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo pravila o državni pomoči in pomoči de minimis. Take evidence hranijo deset let od dneva dodelitve pomoči. Poleg tega pristojnima ministrstvoma za spremljanje državnih pomoči redno poročajo o pomočeh, ki so jih dodelili upravičencem.

Na pristojnih ministrstvih na podlagi teh poročanj vodimo evidence o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh de minimis na ravni Slovenije. Podatke iz teh evidenc uporabljamo za različna letna poročila, vladne opomnike, novinarska vprašanja, preveritve višine prejetih pomoči de minimis in podobno.

Na pristojnih ministrstvih zbiramo in obdelujemo tudi podatke o uspešnosti in učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči, ki jih prejmemo od upravljavcev ukrepov. Kot pomoč pri pripravi podatkov o uspešnosti in učinkovitosti je Ministrstvo za finance za upravljavce ukrepov pomoči pripravilo Navodilo za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči.

Evidence o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh de minimis

Na podlagi podatkov, ki jih pridobimo od dajalcev državnih pomoči in pomoči de minimis, vodimo evidence o dodeljenih pomočeh. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodi evidenco o dodeljenih pomočeh v primarni kmetijski proizvodnji ter ribištvu in akvakulturi, Ministrstvo za finance pa evidenco o dodeljenih pomočeh v drugih gospodarskih dejavnostih.

Na podlagi teh evidenc med drugim zagotavljamo spoštovanje omejitev pomoči de minimis na posameznega upravičenca, po posameznih gospodarskih dejavnostih in na državo, kot so opredeljene v evropskih uredbah o pomoči de minimis. Podatki iz teh evidenc so na voljo izključno upravljavcem ukrepov pomoči de minimis, da lahko v postopku pred dodelitvijo pomoči preverijo, ali s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu ne presežejo dovoljene skupne pomoči de minimis na posameznega upravičenca. Več o tem v spodnjem poglavju o postopku poročanja, preveritev in obrazcih.

Letna poročila

Na podlagi predloženih podatkov na Ministrstvu za finance vsako leto pripravimo podrobno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v Sloveniji za zadnja tri leta, ki vsebuje tudi oceno uspešnosti in učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči. Poročilo potrdi vlada, obravnava ga tudi državni zbor.

Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v posameznem letu pošljemo tudi Evropski komisiji, vsako drugo leto pa tudi poročilo o dodeljenih pomočeh za storitve splošnega gospodarskega pomena.

Na podlagi podatkov držav članic Evropska komisija vsako leto pripravi skupno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v državah članicah EU, ki je na voljo na njenem spletnem mestu (dostopno v angleškem jeziku).

Preveritev in poročanje o dodeljenih pomočeh de minimis

Pri pomoči de minimis upravljavci pomoči še pred dodelitvijo pomoči upravičencem pri pristojnem ministrstvu, pri katerem so priglasili načrt pomoči de minimis, z obrazcem, objavljenim na tej spletni strani, preverijo, ali s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu ne presežejo dovoljene skupne pomoči de minimis na posameznega upravičenca v obdobju zadnjih treh let, ki je določena v evropskih uredbah o pomoči de minimis. V ta namen na pristojnih ministrstvih vodimo evidence o vseh dodeljenih pomočeh de minimis. Podatki iz teh evidenc so dostopni le upravljavcem ukrepov pomoči de minimis.

Upravljavci ukrepov pomoči de minimis v 15 dneh po dodelitvi pomoči de minimis pristojnemu ministrstvu poročajo o dodeljeni pomoči de minimis.

Poročanje o dodeljenih državnih pomočeh

Upravljavci ukrepov državne pomoči pristojnemu ministrstvu poročajo o državnih pomočeh, ki so jih dodelili upravičencem, na obrazcih in v skladu z navodili, objavljenimi na tej spletni strani. Poročila, za katera je pristojno Ministrstvo za finance, je treba poslati v 30 dneh po dodelitvi pomoči. Poročila o dodeljenih državnih pomočeh, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je treba poslati do 15. februarja leta, ki sledi letu, v katerem je bila pomoč dodeljena.