Skoči do osrednje vsebine

Preveritve in poročanja, ki jih obravnava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Preveritev in poročanje o dodeljenih pomočeh de minimis

Pri pomoči de minimis upravljavci pomoči še pred dodelitvijo pomoči upravičencem pri pristojnem ministrstvu, pri katerem so priglasili načrt pomoči de minimis, z obrazcem, objavljenim na tej spletni strani, preverijo, ali s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu ne presežejo dovoljene skupne pomoči de minimis na posameznega upravičenca v obdobju zadnjih treh let, ki je določena v evropskih uredbah o pomoči de minimis. V ta namen na pristojnih ministrstvih vodimo evidence o vseh dodeljenih pomočeh de minimis. Podatki iz teh evidenc so dostopni le upravljavcem ukrepov pomoči de minimis.

Upravljavci ukrepov pomoči de minimis v 15 dneh po dodelitvi pomoči de minimis pristojnemu ministrstvu poročajo o dodeljeni pomoči de minimis.

Poročanje o dodeljenih državnih pomočeh

Upravljavci ukrepov državne pomoči pristojnemu ministrstvu poročajo o državnih pomočeh, ki so jih dodelili upravičencem, na obrazcih in v skladu z navodili, objavljenimi na tej spletni strani. Poročila, za katera je pristojno Ministrstvo za finance, je treba poslati v 30 dneh po dodelitvi pomoči. Poročila o dodeljenih državnih pomočeh, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je treba poslati do 15. februarja leta, ki sledi letu, v katerem je bila pomoč dodeljena.

Navodilo za pošiljanje obrazcev

Upravljavci ukrepov pomoči obrazce za preveritev in poročanje pošljejo na e-naslov gp.mkgp@gov.si s sklicem na številko zadeve, ki je navedena na mnenju ministrstva o skladnosti sheme pomoči ali individualne ad hoc pomoči.

Obrazci, navodila in šifranti