Skoči do osrednje vsebine

Evidence priglašenih načrtov pomoči

Za zagotavljanje preglednosti dodeljevanja državne pomoči vodimo evidence načrtov državne pomoči in pomoči de minimis, ki so jih ministrstvoma, pristojnima za državne pomoči, priglasili upravljavci ukrepov pomoči na lokalni, regionalni in državni ravni.

Vsebina in vrste evidenc

Evidence priglašenih načrtov pomoči vsebujejo podatke o tem, katera institucija je priglasila načrt pomoči in kdaj, v katero kategorijo sodi načrt pomoči, ali gre za shemo ali individualno ad hoc pomoč ter kakšna je oblika pomoči (ali gre za pomoč de minimis, pomoč po splošni skupinski izjemi in podobno). Vsebujejo tudi identifikacijsko številko priglasitve, ki jo posameznemu načrtu pomoči ob priglasitvi dodeli pristojno ministrstvo, datum odobritve in trajanje priglašenega načrta pomoči. V primerih, ko načrt pomoči odobri Evropska komisija, vsebujejo tudi njeno identifikacijsko številko pomoči.

Na Ministrstvu za finance v zvezi s priglasitvijo načrtov pomoči vodimo naslednje vrste evidenc:

  • evidenco priglašenih načrtov pomoči (shem pomoči) de minimis v gospodarskih dejavnostih, razen v primarni kmetijski proizvodnji ter ribištvu in akvakulturi;
  • evidenco priglašenih načrtov (shem pomoči) državne pomoči po splošni skupinski izjemi in priglašenih načrtov državne pomoči v gospodarskih dejavnostih, ki presegajo okvire državne pomoči po splošni skupinski izjemi in jih odobri Evropska komisija.

Vrste evidenc, ki jih glede priglasitve načrtov pomoči vodimo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so:

  • evidenca priglašenih načrtov pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji ter v ribištvu in akvakulturi;
  • evidenca priglašenih načrtov državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju ter v ribištvu in akvakulturi;
  • evidenca priglašenih načrtov državne pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, na podeželju ter v ribištvu in akvakulturi, ki presegajo okvire državne pomoči po skupinski izjemi v teh gospodarskih dejavnostih in jih odobri Evropska komisija.

Evidence na Ministrstvu za finance

Evidence na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano