Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco ribiških plovil

Vpis v evidenco ribiških plovil je pogoj za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov. Podatki iz registra ribiške flote Unije se uporabljajo za uporabo pravil skupne ribiške politike.

Postopek vpisa

Lastnik ribiškega plovila, ki želi plovilo vpisati v evidenco ribiških plovil, posreduje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali gp.mkgp@gov.si naslednje podatke:

  • registrsko številko in ime ribiškega plovila;
  • 12-mestno oznako plovila (CFR), razen v primeru prvega vpisa v evidenco ribiških plovil;
  • podatke o lastniku in uporabniku ribiškega plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča za fizično osebo oziroma podjetje in sedež ter matično številko za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik ali uporabnik tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca).

Lastnik rabljenega ribiškega plovila pa navede še:

  • podatke, ki omogočajo sledljivost prodaje rabljenega ribiškega plovila, ki je že bilo vpisano v evidenco ribiških plovil druge države članice ali
  • poda pisno izjavo, da rabljeno plovilo ni bilo nikoli vpisano v evidenco ribiških plovil druge države članice.

V evidenco ribiških plovil se lahko vpiše ribiško plovilo:

  • za katerega ni bila nikoli prejeta državna pomoč za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti v katerikoli državi članici Evropske unije v skladu s šestim odstavkom 22. člena Uredbe 1380/2013/EU (vlagatelj poda pisno izjavo);
  • za katerega ni bilo nikoli trajno odvzeto dovoljenje za gospodarski ribolov zaradi razlogov iz 14. člena Zakona o morskem ribištvu (vlagatelj poda pisno izjavo);
  • ki je vpisano v vpisnik ladij ali vpisnik morskih čolnov pri pristojnem organu za pomorstvo kot ribiško plovilo, katerega namen uporabe je v skladu s predpisi o pomorstvu gospodarska dejavnost.