Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije

Predlog za uvedbo zahtevne agromelioracije lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju zahtevne agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja.
Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog za uvedbo zahtevne agromelioracije lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju zahtevne agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja.
Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Navodila za oddajo vloge

Za oddajo vloge potrebujete: 

 • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije;
 • grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere mora biti razvidna meja območja zahtevne agromelioracije. Iz grafične priloge mora biti razvidno tudi, kateri lastniki se strinjajo z uvedbo zahtevne agromelioracije;
 • seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo zahtevne agromelioracije. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z uvedbo zahtevne agromelioracije;
 • načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga izdela javna služba kmetijskega svetovanja;
 • predvideni datum zaključka agromelioracijskih del, ki ne sme biti daljši od dveh let od datuma pravnomočnosti odločbe o uvedbi zahtevne agromelioracije;
 • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba zahtevne agromelioracije na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
 • okoljevarstveno dovoljenje, če gre za zahtevno agromelioracijo, katere del je vnos zemeljskega izkopa, ki ne izhaja z območja predlagane agromelioracije, razen če gre za rodovitno zemljo, ali umetno pripravljene zemljine.

 

Plačilo upravne takse:

Po Zakonu o upravnih taksah je treba za vlogo in odločbo plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:

 • Prejemnik: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • Št. računa: SI56 01100-1000315637
 • Referenca/sklic: SI11 23116-7111002
 • Namen plačila: vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije

Vloga