Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi lokalnega namakalnega sistema

Uvedbo lokalnega namakalnega sistema lahko predlaga lokalna skupnost. Lokalna skupnost lahko predlog za uvedbo lokalnega namakalnega sistema vloži, če pogodbo o namakanju podpišejo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega območja namakalnega sistema.

Navodila za oddajo vloge

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi lokalnega namakalnega sistema;
  • pogodbo o namakanju med lastnikom kmetijskega zemljišča na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema in lokalno skupnostjo, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema strinja z uvedbo ter se zavezuje, da bo najpozneje v štirih letih po izgradnji lokalnega namakalnega sistema lokalni namakalni sistem začel uporabljati in da bo kril stroške, ki bodo nastali v zvezi z uporabo lokalnega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino, ki je opredeljena v pogodbi o namakanju. Pogodba mora biti sklenjena najmanj za čas trajanja amortizacije lokalnega namakalnega sistema;
  • grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere morajo biti razvidni meja območja namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja namakalnega sistema. Območje namakalnega sistema in vključene parcele morajo biti priložene tudi v digitalni obliki (npr. shape format);
  • seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, EMŠO in površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju namakalnega sistema. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki in površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju namakalnega sistema;
  • investicijski program ali dokument identifikacije investicijskega projekta;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba namakalnega sistema na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč.

Po 2. točki prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah je lokalna skupnost plačila upravne takse oproščena.

Vloga