GOV.SI

Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi zasebnega namakalnega sistema

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeni obrazec za pridobitev odločbe o uvedbi zasebnega namakalnega sistema;
  • grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere morajo biti razvidni meja območja zasebnega namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja zasebnega namakalnega sistema;
  • seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju zasebnega namakalnega sistema, in upravno overjene izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo zasebnega namakalnega sistema. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju zasebnega namakalnega sistema, in upravno overjeno izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z uvedbo zasebnega namakalnega sistema;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba zasebnega namakalnega sistema na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
  • sporazum o lastništvu bodočega zasebnega namakalnega sistema;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)