Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi zasebnega namakalnega sistema

Navodila za oddajo vloge

Uvedbo zasebnega namakalnega sistema lahko predlagajo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju namakalnega sistema ali fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju namakalnega sistema.

Predlog za uvedbo zasebnega namakalnega sistema lahko vložite, če se z uvedbo zasebnega namakalnega sistema strinjajo vsi lastniki kmetijskih zemljišč s predvidenega območja namakalnega sistema. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi zasebnega namakalnega sistema;
  • grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere morajo biti razvidni meja območja zasebnega namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja zasebnega namakalnega sistema. Območje namakalnega sistema in vključene parcele morajo biti priložene tudi v digitalni obliki (npr. shape format);
  • seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju zasebnega namakalnega sistema, in izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo zasebnega namakalnega sistema. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju zasebnega namakalnega sistema, in izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z uvedbo zasebnega namakalnega sistema;
  • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba zasebnega namakalnega sistema na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
  • sporazum o lastništvu bodočega zasebnega namakalnega sistema;
  • vodno pravico za namakanje kmetijskih zemljišč.

Plačilo upravne takse

Po Zakonu o upravnih taksah je treba za vlogo in odločbo plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:

  • Prejemnik: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  • Št. računa: 01100-1000315637
  • Referenca/sklic: 11 23116-7111002
  • Namen plačila: vloga za pridobitev odločbe o uvedbi zasebnega namakalnega sistema

 

Vloga