Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju

Predlog za uvedbo agromelioracije na območju komasacije lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja. Pogoj je, da je bila komasacija pravnomočno uvedena po 30. juniju 2014. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog za uvedbo agromelioracije na območju komasacije lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja. Pogoj je, da je bila komasacija pravnomočno uvedena po 30. juniju 2014. Vlogo vložite osebno, po navadni ali elektronski pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Navodila za oddajo vloge

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjeno vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju;
 • pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka ali potrdilo pristojne upravne enote, da so vse odločbe o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada vročene, ali pravnomočno odločbo o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
 • predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ali sklep o potrditvi idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka. Iz predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka oziroma potrjene idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka mora biti razvidno, katera agromelioracijska dela so na komasacijskem območju predvidena, v kakšnih količinah in na katerih lokacijah;
 • grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine (v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere mora biti razvidna meja območja agromelioracije na komasacijskem območju. Iz grafične priloge mora biti razvidno tudi, kateri lastniki se strinjajo z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju;
 • seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju agromelioracije na komasacijskem območju, in izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju agromelioracije na komasacijskem območju, in izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju;
 • predvideni datum zaključka agromelioracijskih del, ki ne sme biti daljši od petih let od datuma pravnomočnosti odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju;
 • predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba agromelioracije na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
 • okoljevarstveno dovoljenje, če gre za vnos umetno pripravljene zemljine ali nasipavanje kmetijskih zemljišč z zemeljskim izkopom, ki ne izhaja z območja predlagane agromelioracije na komasacijskem območju, razen če gre za vnos rodovitne zemlje.

 

Plačilo upravne takse

Po Zakonu o upravnih taksah je treba za vlogo in odločbo plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:

 • Prejemnik: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • Št. računa: 01100-1000315637
 • Referenca/sklic: 11 23116-7111002
 • Namen plačila: vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju

Vloga