Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjem

Navodila za oddajo vloge

Odločbo za opravljanje reguliranega poklica veterinar/veterinarka v Republiki Sloveniji za državljane držav članic EU v postopku priznavanje poklicne kvalifikacije izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V primeru priznavanja poklicne kvalifikacije za za imetnika dokazila iz tretje države pa se postopek vodi v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Fakulteta izda mnenje o opravljenem izobraževanju in opredeli potrebo po opravljanju dodatnega izobraževanja.

Kandidati za priznanje poklicne kvalifikacije veterinar/veterinarka vložijo vlogo na predpisanem obrazcu. Vloga mora vsebovati:

  • izpolnjeni obrazec,
  • diplomo, spričevalo in  druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
  • dokazilo o državljanstvu,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
  • potrdilo o plačani upravni taksi.

Vsa dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku. Če izvirnik ni v slovenskem jeziku, se ga mora sodno prevesti. Pridobljene dokumentacije se ne vrača.

Kandidati za priznanje kvalifikacij iz Hrvaške

Za vse, ki so v Republiki Hrvaški diplomirali po 1. 7. 2013, zadostuje diploma doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine. Tisti, ki so diplomirali pred 1. 7. 2013, pa morajo predložiti potrdilo, da so vsaj tri zaporedna leta v zadnjih petih letih pred izdajo potrdila dejansko in zakonito opravljali poklic veterinarja.

Plačilo upravne takse

Upravna taksa znaša 50 EUR (za vlogo 25 EUR in odločbo 25 EUR) za odločbo, s katero se prizna poklicna kvalifikacija v Republiki Sloveniji. Podatki za plačilo:

  • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
  • prejemnik: MKGP
  • št. računa SI56 01100 – 1000315637
  • referenca 11 23302 - 7111002 – 07293