GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki so dejavne praktično na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije, zdravja, civilne zaščite do domala slehernega segmenta današnje družbe.

Nevladne organizacije delujejo na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive so tudi na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti in na druge različne načine dvigujejo kvaliteto življenja v okolju, kjer delujejo. 

Zavedamo se, da nevladne organizacije za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo, zato na Ministrstvu za javno upravo pripravljamo sistemske rešitve za razvoj NVO in prostovoljstva, zagotavljamo sofinanciranje projektov in spodbujamo sodelovanje NVO pri pripravi predpisov. Želimo si večjo profesionalizacijo nevladnih organizacij, saj podatki kažejo, da več kot 90% NVO nima zaposlenih. Profesionalizacijo NVO spodbujamo tudi prek razpisov iz Sklada za NVO.

Strategija razvoja NVO in prostovoljstva

Vizija Slovenije je dobro razvit, učinkovit, inovativen in trajnostno naravnan nevladni sektor, ki zna prepoznati potrebe svojega okolja in se nanje učinkovito in uspešno odziva, prav tako pa je glasnik javnega interesa in predstavlja eno od oblik sodelovanja državljanov pri upravljanju države.

Glavni cilji, ki jih zasleduje strategija so:

 • vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO
 • vzpostaviti dolgoročno financiranje nevladnih organizacij
 • okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni
 • okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter vzpostavljati čezsektorska partnerstva 
 • spodbujati preglednost, integriteto in odgovornost NVO
 • spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni

Strategijo uresničujejo vsi resorji, nad njenim izvajanjem pa bdimo na Ministrstvu za javno upravo.

Pravni okvir

Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet 2018, v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča nekdanji status društva v javnem interesu. Poenoteni so tudi pogoji za pridobitev takšnega statusa za vse pravno-statusne oblike nevladnih organizacij (društva, zavode in ustanove). 

Nevladna organizacija mora izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali  pravne osebe zasebnega prava,
 • je nepridobitna,
 • je neprofitna,
 • je neodvisna od drugih subjektov,
 • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva.

Pridobitev statusa društva v javnem interesu

Svet za NVO

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade. Sestavlja ga 23 članov in sicer: enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe. 

Člani Sveta, njihovi namestniki, nevladne organizacije, Vlada RS, ministrstva in zainteresirana javnost lahko Svetu
posredujejo pobude za obravnavo. Pobuda se Svetu posreduje v obliki vprašanja ali v obliki predloga sklepa.

Pregled sej Sveta do konca leta 2018.