Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Arhiv Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Arhiv Republike Slovenije

Naslov: Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana

Telefon: 01 241 42 00

E-naslov: is.vog@sra

Odgovorna oseba: dr. Andrej Nared, vršilec dolžnosti direktorja

Datum prve objave kataloga: 9. 12. 2015

Datum zadnje spremembe: 8. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=50

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Arhiv Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V Arhivu Republike Slovenije, ki je osrednja in največja arhivska ustanova v državi, opravljamo naloge državnega arhiva. Skrbimo za enotno strokovno izvajanje javne arhivske službe. Kot državni arhiv varujemo javno arhivsko gradivo, ki nastaja pri delovanju državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in praviloma delujejo za območje celotne države. Skrbimo tudi za zasebno in filmsko arhivsko gradivo ter vodimo zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi, evidenco arhivskega gradiva v zamejstvu in po svetu, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, ter evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države. Naše delo je prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in zagotavljanje uporabe narodne arhivske kulturne dediščine. Arhivsko gradivo, za katerega skrbimo, ima trajen pomen za državo Slovenijo, slovenski narod, pa tudi posameznike. Zaradi njegove neprecenljive vrednosti ga obravnavamo kot kulturni spomenik. Nastalo je v skoraj tisočletnem delovanju državne in lokalne uprave na ozemlju naše države, danes predvsem pri delu državnih organov in drugih javnopravnih oseb, ki jih ustanavlja država in delujejo na območju celotne države.

Po zadnjih podatkih (2019) hranimo 27.850 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1932 fondov in zbirk.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 06
is.vog@sra

Sektor za elektronske arhive in računalniško podporo
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 24
is.vog@sra

Sektor za informacije in dokumentacijo
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 54
is.vog@sra

Sektor za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 95
is.vog@sra

Sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva, gospodarstva, društva, dela uprave in sodstva
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 35
is.vog@sra

Sektor za varstvo arhivskega gradiva uprave po letu 1945
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 93
is.vog@sra

Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 47
is.vog@sra

Slovenski filmski arhiv
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 13
is.vog@sra

Čitalnica Arhiva Republike Slovenije
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana
01 241 42 38
is.vog@acinlatic.sra

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Luka Zupanc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Arhiv Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Arhivska dejavnost
Arhivska dejavnost - podzakonski predpisi

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Letni programi Arhiva Republike Slovenije na področju varstva arhivskega gradiva
Strategije in programi
Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020
Strategije in programi

Poročila

Letna poročila Arhiva Republike Slovenije o delu na področju varstva arhivskega gradiva
Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Vrste postopkov, ki jih vodi Arhiv Republike Slovenije:

 • certificiranje ponudnikov strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalnih storitev,
 • potrjevanje notranjih ali vzorčnih notranjih pravil,
 • razglasitev zasebnega dokumentarnega gradiva za arhivsko gradivo,
 • dostop do arhivskega gradiva zaradi potreb uradnih postopkov,
 • podaljšanje roka za izročitev javnega arhivskega gradiva v arhiv,
 • dostop do informacij javnega značaja in odločanje o ponovni uporabi arhivskega gradiva.

Vrste postopkov, ki jih vodi Arhivska komisija, ki deluje pri Arhivu Republike Slovenije:

 • odločanje o ugovorih zoper omejitev dostopa do arhivskega gradiva,
 • odločanje o izjemnem skrajšanju rokov nedostopnosti arhivskega gradiva.

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Četrtek

  od do

 • Petek

  od do

Dan pred državnimi prazniki in dela prostimi dnevi: od 8.00 do 13.00.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije v zvezi z zapisniki poslovodnega kolegija Arhiva Republike Slovenije,
 • informacije v zvezi z javnimi naročili Arhiva Republike Slovenije,
 • informacije v zvezi z evidenco uporabnikov arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije.


Katalogi informacij javnega značaja