Skoči do osrednje vsebine

Evidenca fondov in zbirk

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije je elektronsko vodena podatkovna zbirka o arhivskem gradivu, ki ga hrani državni arhiv na nivoju fonda oziroma zbirke. Vodimo jo na osnovi določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA).

V evidenci vodimo naslednje podatke:

  • signatura,
  • naslov,
  • časovni obseg gradiva,
  • obseg in količina gradiva,
  • historiat fonda/zbirke s podatki o prevzemih gradiva,
  • historiat ustvarjalca gradiva,
  • vsebina,
  • sistem ureditve,
  • arhivski pripomočki za uporabo ter
  • pogoji dostopnosti in uporabe.

Časovni razpon arhivskega gradiva v evidenci je od 12. stoletja do današnjih dni. V arhivu po podatkih iz konca leta 2022 hranimo 27.496 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1966 fondov in arhivskih zbirk.

Iskanje po evidenci fondov in zbirk

Dostop do evidence je možen preko informacijske rešitve Virtualna arhivska čitalnica (VAČ). Informacijska rešitev VAČ nudi uporabnikom sodobno orodje za naročanje in uporabo fizičnega in elektronskega arhivskega gradiva, ki ga hranimo slovenski javni arhivi. V njej uporabniki dostopajo do podatkov o arhivskem gradivu na nivojih od podfonda do dokumenta, pregledujejo digitalizirane popise gradiva, dostopajo do digitalnih kopij gradiva ter gradivo tudi naročajo za uporabo v arhivskih čitalnicah. Podrobnejša navodila za uporabo informacijske rešitve najdete v rubriki »O VAČ«.

Za vpogled v evidenco fondov in zbirk Arhiva Republike Slovenije uporabnikom ni potrebno biti registriran. Za naročanje in uporabo arhivskega gradiva uporabnik mora biti registriran.