Skoči do osrednje vsebine

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence je elektronsko vodena podatkovna zbirka o arhivskem gradivu, ki ga slovenski arhivisti evidentirajo v tujini in se nanaša na zgodovino slovenskega ozemlja in Slovence. Vodimo jo na osnovi določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG).

Evidenco vodi državni arhiv, obsega pa:

  • državo,
  • ustanovo, ki hrani arhivsko gradivo (uradni naziv ustanove in kraj),
  • podatke o fondu ali zbirki (signatura, naslov, čas nastanka in obseg evidentiranega arhivskega gradiva),
  • podatke o osebi, ki je evidentirala (uradni naziv ustanove, osebno ime osebe (oseb), ki je popisovala arhivsko gradivo),
  • čas popisovanja arhivskega gradiva ter
  • zaporedno številko in datum vpisa v evidenco.

Dokumentacija o arhivskem gradivu v zamejstvu in po svetu, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, pa obsega:

  • popise, inventarje, vodnike in druge pripomočke, ki so jih izdelali tuji arhivi;
  • popise, inventarje, vodnike in druge pripomočke, ki so nastali na podlagi evidentiranja takega gradiva;
  • popise reprodukcij tega gradiva, ki so bile pridobljene zaradi dopolnjevanja arhivskega gradiva v arhivih ali zaradi raziskovalnih potreb.

Evidenca in spremljajoča dokumentacija se hranijo trajno.

Evidentiranje arhivskega gradiva

Osebe, ki so evidentirale arhivsko gradivo v zamejstvu in po svetu, morajo po končanem evidentiranju predati državnemu arhivu navedeno dokumentacijo in poročilo o evidentiranju. Arhiv Republike Slovenije vsako leto objavi poročila o opravljenem evidentiranju.

Rezultati evidentiranj od leta 2004 do 2020 so dostopni tudi v tiskani obliki v seriji publikaciji z naslovom Evidentiranje arhivskega gradiva v tujin, ki je dostopna v knjižnici Arhiva Republike Slovenije.

Dostop do evidence

Dostop do evidence je brezplačno možen preko naročila po elektronski pošti ars@gov.si ali osebno v informacijski sobi Arhiva Republike Slovenije na naslovu Zvezdarska ulica 1, 1102 Ljubljana.

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence za obdobje od 2004 do 2018 je v tabelarični obliki dostopna tudi na arhivskih spletnih Arhiva Republike Slovenije. Trenutno je v izdelavi elektronska evidenca arhivskega gradiva, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence od leta 2004 do 2023.

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence za leto 2019

ZAP. ŠTEVILKA DATUM VPISA NAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVO NAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVA OBSEG POPISANEGA GRADIVA DATUM EVIDENTIRANJA OSEBA, KI JE EVIDENTIRALA
2019/1 2. 12. 2019 Slovensko kulturno in športno društvo Drava Augsburg Slovensko kulturno in športno društvo Drava Augsburg 1979 - 2018 2 registratorja, 6 map, 5 srajčk 20. 10. 2018 Andrja Klasinc Škofljanec, Danijela Juričić Čargo
2019/2 2. 12. 2019 Slovensko kulturno društvo Lipa München Slovensko kulturno društvo Lipa München 1992 - 2017 15 registratorjev 20. 10. 2018 Andrja Klasinc Škofljanec, Danijela Juričić Čargo
2019/3 2. 12. 2019 Škofijski arhiv v Celovcu / Diözesenarchiv Gurk Listine krškega stolnega kapitlja / Urkunden des Gurker Domkapittels 16. stol.-20. stol. posamezni dokumenti, ki se nanašajo na župnijo sv. Ožbolta na Jezerskem 10.-13. 9. 2018 Jure Volčjak
2019/4 2. 12. 2019 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv – Adler arhiv 16. stol.-1918 41 plemiških diplom 14.-18. 10. 2018 Jure Volčjak
2019/5 2. 12. 2019 Škofijski arhiv v Trstu / Archivio storico diocesiano di Trieste Archivio della Diocesi di Capodistria, Protocolli di Geronimo/ Girolamo Rusca (1620–1650); Protocolli di Geremia Pola (1420–1424); Acta ordinationum et beneficiorum Episcopi Jacobi Vallaresso (1482 - 1503) 1420 - 1797 posamezni zanimivi podatki 18. 5., 28. 9. 2018 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak
2019/6 3. 12. 2019 Nadškofijski arhiv Videm / Archivio Diocesano di Udine Archivio Arcivescovile Udine (AAU), Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU), Acta Curiae; Ordinazioni sacre 1448 - 1932 pregled protokolov za Acta curiae buste: 329, 629; in Ordinazioni sacre busta: 637 14.- 17. 5. 2018 Lilijana Žnidaršič Golec,
Jure Volčjak
2019/7 3. 12. 2019 Deželni arhiv Glasbene matice v Furlaniji, Julijski krajini, DAGFMJFK 1, Trst Glasbena matica 1920 - 2002 32 škatel 7.-8., 14.-15., 21.-22. 2., 7.-8., 21.-22., 28.-29. 3., 4.-5. 4. 2019 Katarina Kraševac
2019/8 3. 12. 2019 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Registraturen von Eisenbahngesellschaften – Registrature železnic,
Inner-Österreichische Herrschaftsakten –Notranjeavstrijski gospoščinski spisi,
Kommerz Innerösterreich, Tirol und Vorderösterreich – Trgovina, poslovanje v Notranji Avstriji, Tirolskem in Prednji Avstriji,
Militär-Oberrealschule Marburg – Vojaška višja realka Maribor – Kadetnica,
Betriebsbücher der österreichischen Bundesbahnen – Poslovne knjige avstrijske železnice,
Postbauten – Gradnja pošt,
Studienhofkommision – Dvorna komisija za študij,
Militärgerichtsarchiv – Arhiv vojaških sodišč
14.-20. stoletje posamezni dokumenti in registri, ki se nanašajo na Štajersko 9. -12. 7. 2018 Mojca Horvat
2019/9 3. 12. 2019 Madžarski nacionalni arhiv – Državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest – K 149 – Belügyminisztériumi Levéltár (fondcsoport) – Ministrstvo za notranje zadeve (skupina fondov);
Belügyminisztérium – Ministrstvo za notranje zadeve; K 149 Rezervált iratok (állag) – Rezervirani spisi (serija)
K 150 Általános iratok (állag) –
Splošni spisi (serija)
1867 -1945 posamezni dokumenti, poročila, ki se nanašajo na mejne incidente na madžarsko jugoslovanski meji v Prekmurju 23.-27. 7., 3. 12. 2018 Gordana Šövegeš Lipovšek
2019/10 4. 12. 2019 Inštitut in muzej za vojno zgodovino Budimpešta, Vojni arhiv / Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Hadtörténelmi Levéltár
II. 597.
Magyar királyi nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred 1907–1918; halotti anyakönyv – l Madžarsko-kraljevi 20. honved pehotni polk 1907–1918; mrliška knjiga
1914 - 1918 mrliška matična knjiga 4.-7. 12. 2018 Gordana Šövegeš Lipovšek
2019/11 4. 12. 2019 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 860, Skijaški savez Jugoslavije – Smučarska zveza Jugoslavije 1949 - 2006 17 škatel; 103 novi zapisi 11.-14. 6. 2018 Borut Batagelj
2019/12 6. 12. 2019 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien
AT-OeStA/FHKA AHK HFIÖ Misz, (Hoffinanz Innerösterreich) Österreichische Münz und Bergwesen, Innerösterreichische Miszellen 1500-1750 (Notranjeavstrijske dvorne finance in rudarske zadeve) Not-ranjeavstrijska serija varia;
AT-OeStA/FHKA NHK MBW Bücher 1745-1876, Finanzmi-nisteriums und deren nachgeordnete monta-nistische Dienststellen 1745-1876, serija Bücher 1745-1876 – Urad Dvorne komore za rudarske in denarne zadeve, Urad za novč-ne in rudarske
zadeve, serija Knjige
1500 - 1876 5 indeksov in protokolov, 2 fascikla 14.-18. 5. 2018 Mira Hodnik, Dunja Mušič
2019/13 6. 12. 2019 Avstrijski državni arhiv, Dunaj, Finančni in dvokomorni arhiv / Österreichische Staatsarchiv, Wien, Finanz und Hofkamerarchiv Innerösterreichische Herrschaftsakten – Spisi notranjeavstrijskih gospostev 1528-1705 14.-18. 5. 2018 Dunja Mušič
2019/14 6. 12. 2019 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv – Adler arhiv 16. stol.-1918 86 plemiških diplom 16.-19. 4., 15.-18. 10. 2016 Barbara Žabota
2019/15 11. 12. 2019 Arhiv nemškega viteškega reda, Dunaj / Deutschordens-zentralarchiv (DOZA), Wien Komende Gross Sonntag – Komenda Velika Nedelja 1525 - 1731 posamezni dokumenti 4.-8. 6. 2018 Dejan Zadravec
2019/16 13. 12. 2019 National Archives, London / Britanski državni arhiv, London Foreign Office: Political Departments: General correspondence from 1906 - 1966 (FO 371) – fond zunanjega ministrstva, politična korespondenca, 1906 - 1966 (FO 371) 1921-1966 posamezni dokumenti Od 1987 do 2008, od 2018 do 2019
(povprečno pet dni na leto, dve osebi)
dr. Mateja Jeraj, dr. Jelka Melik in Tanja Žohar