Skoči do osrednje vsebine

Register ustvarjalcev arhivskega gradiva

Slovenski javni arhivi (to so Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi) na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodimo register oseb, za katere ugotovimo svojo pristojnost in od katerih bomo prevzemali arhivsko gradivo. Gre za tako imenovane ustvarjalce arhivskega gradiva, ki so na podlagi arhivske zakonodaje lahko javnopravne osebe, politične stranke in zasebnopravne osebe, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu. Značilnosti ustvarjalcev arhivskega gradiva so podrobneje določene v enajsti alineji 2. člena, v 50a. členu in 50b. členu ZVDAGA.

Vpis ali izbris ustvarjalcev iz registra

Vpis ali izbris ustvarjalca iz registra opravimo na podlagi sklepa, razen ustvarjalcev, ki so neposredni in posredni proračunski uporabniki, ter političnih strank, ki se v register vpišejo oziroma izbrišejo neposredno, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih predpisuje zakon. V ta namen sodelujemo z Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter Ministrstvom za javno upravo.

Dostop do podatkov o aktivnih ustvarjalcih arhivskega gradiva

Na spletnem portalu RegUst so uporabnikom dostopni podatki o aktivnih ustvarjalcih arhivskega gradiva. Uporabniki lahko izberejo možnost iskanja po matični številki, nazivu (dolgem ali kratkem) ali na podlagi pristojnega arhiva. Izpis podatkov je omogočen za naslednje rubrike:

  • matična številka,
  • dolgi naziv,
  • kratki naziv,
  • kraj delovanja,
  • naslov,
  • status (ustvarjalec, organizacijska enota ustvarjalca),
  • pristojni arhiv,
  • pravna podlaga (zakon, sklep pristojnega arhiva) in
  • vrsta ustvarjalca (proračunski uporabnik, nosilec javnih pooblastil, izvajalec javne službe, politična stranka ali oseba, ki deluje v javnem interesu).