Skoči do osrednje vsebine

Sektor za elektronske arhive in računalniško podporo

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor za elektronske arhive in računalniško podporo je bil kot notranja organizacijska enota Arhiva Republike Slovenije ustanovljen po prenovi arhivskega zakona leta 2006.

V sektorju skrbimo za razvoj informatizacije osrednjega slovenskega državnega arhiva, vzdržujemo informacijski sistem v arhivu in izvajamo naloge glede na določila arhivske zakonodaje s področja e-hrambe. Sodelujemo pri usposabljanjih in izobraževanjih s področja e-hrambe, prirejamo konference, seminarje, delavnice in tečaje tako za zaposlene v slovenski javni arhivski službi kot za ustvarjalce arhivskega gradiva v Sloveniji in tujini. Izvajamo strokovno svetovanje uporabnikom storitev s področja dolgoročne e-hrambe oziroma drugim subjektom. Za potrebe razvoja informatizacije osrednjega slovenskega državnega arhiva in vzdrževanje njegove informacijske infrastrukture sodelujemo pri izvedbi javnih naročil. Sodelujemo tudi pri pripravi zakonov, drugih predpisov, poročil, informacij, analiz, strokovnih gradiv in pri izvajanju predstavitev sistemskih in zakonodajnih novosti.

Razvoj informatizacije Arhiva Republike Slovenije

Načrtujemo, razvijamo, testiramo in uvajamo informacijske rešitve za podporo strokovnemu arhivskemu delu ter skrbimo za informacijsko varnost. Smo nosilec razvoja in vzpostavitve slovenskega državnega elektronskega arhiva (e-ARH.si), projekta, v katerega so poleg osrednjega slovenskega državnega arhiva vključeni tudi vsi regionalni in pokrajinski arhivi.

Smo tudi nosilec razvoja metodologij in programskih orodij za pripravo in prevzemanje e-arhivskega gradiva od ustvarjalcev, njegovo nadaljnjo hrambo v e-arhivu in omogočanje dostopa do hranjenega e-arhivskega gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom. Skrbimo za promocijo rešitev s področja dolgoročne e-hrambe in e-arhiviranja. Z vzpostavitvijo elektronskega arhiva je naš sestavni del postalo tudi središče za digitalizacijo in digitalni filmski arhiv. Skrbimo za razvoj, organizacijo in strateško upravljanje IT v Arhivu Republike Slovenije.

Vzdrževanje informacijskega sistema v Arhivu Republike Slovenije

Z Ministrstvom za javno upravo sodelujemo pri vzdrževanju informacijske infrastrukture osrednjega slovenskega državnega arhiva na ravni strojne, programske in telekomunikacijske opreme ter horizontalnih gradnikov državne uprave.

Izvajanje nalog glede na slovensko arhivsko zakonodajo

Opravljamo tudi strokovne naloge, določene z arhivsko zakonodajo. V prvi vrsti so to naloge, povezane z zagotavljanjem dolgoročne hrambe elektronskega gradiva tako pri osebah javnega kot osebah zasebnega prava. Z arhivisti slovenske javne arhivske službe sodelujemo pri pripravi navodil za prevzem in pri samem prevzemanju e-arhivskega gradiva, skrbimo za ohranjanje tega gradiva v e-arhivu in omogočamo dostop do njega uporabnikom.

Sodelujemo pri potrjevanju notranjih pravil za zajem, e-hrambo in spremljevalne storitve s področja informatike. Vodimo postopke registracije ponudnikov opreme in storitev, povezanih z dolgoročno e-hrambo. Razvijamo metodologijo certificiranja strojne in programske opreme ter storitev na področju dolgoročne e-hrambe ter vodimo in izvajamo postopke certificiranja.