Skoči do osrednje vsebine

V Arhivu Republike Slovenije, ki je osrednja in največja arhivska ustanova v državi, opravljamo naloge državnega arhiva. Smo organ v sestavi Ministrstva za kulturo in skrbimo za enotno strokovno izvajanje javne arhivske dejavnosti.

Kot državni arhiv varujemo javno arhivsko gradivo, ki nastaja pri delovanju državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in praviloma delujejo za območje celotne države. Skrbimo tudi za zasebno in filmsko arhivsko gradivo ter vodimo zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi, evidenco arhivskega gradiva v zamejstvu in po svetu, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, ter evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države.

Naše delo je prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in zagotavljanje uporabe slovenske arhivske kulturne dediščine. Arhivsko gradivo, za katerega skrbimo, ima trajen pomen za državo Slovenijo, slovenski narod, pa tudi posameznike. Zaradi njegove neprecenljive vrednosti ga obravnavamo kot kulturni spomenik. Nastalo je v skoraj tisočletnem delovanju državne in lokalne uprave na ozemlju naše države, danes predvsem pri delu državnih organov in drugih javnopravnih oseb, ki jih ustanavlja država in delujejo na območju celotne države.

Po zadnjih podatkih (2023) hranimo 29.450 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je razvrščeno v 1982 fondov in zbirk.

Vodstvo

Organizacijske enote

Pooblaščene uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnih postopkih