Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev strokovnega naziva na področju varstva arhivskega gradiva

Komisija za strokovne nazive na področju varstva arhivskega gradiva

Na podlagi Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 101/08, 47/10 in 33/17) deluje pri Arhivu Republike Slovenije Komisija za strokovne nazive na področju varstva arhivskega gradiva.

Na podlagi Sklepa o imenovanju komisije za podelitve strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva z dne 20. septembra 2022 in spremembi sklepa z dne 18. septembra 2023 komisijo sestavljajo:

  • dr. Jure Volčjak, arhivski svetnik, predsednik komisije;
  • dr. Aleksander Žižek, arhivski svetnik, namestnik predsednika komisije;
  • dr. Judita Šega, arhivska svetnica, članica komisije;
    • mag. Mitja Sadek, arhivski svetovalec, namestnik članice komisije;
  • Mirjana Kontestabile Rovis, arhivska svetnica, članica komisije;
    • Mojca Hrovat, arhivska svetovalka, namestnica članice komisije.

Nazive arhivski tehnik, arhivski sodelavec, arhivist dobijo posamezniki, ko opravijo strokovni izpit. Druge nazive podeli minister, pristojen za kulturo z odločbo, na podlagi mnenja, ki ga izda komisija. Posameznik, ki želi pridobiti višji naziv, vloži vlogo na Arhiv Republike Slovenije

Vloga za višji naziv

Posameznik, ki želi pridobiti višji naziv, vloži vlogo naslovljeno na komisijo pri Arhivu Republike Slovenije. 

Roki oddaje:

  • do 15. aprila;
  • do 15. oktobra.

Priložena morajo biti vsa potrdila ter izpolnjeni kriteriji, predpisani v pravilniku: