Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovni izpit na področju varstva arhivskega gradiva

Strokovni izpiti

Strokovni izpiti za področja arhivistika, mikrofilmsko-fotografska dejavnost in informatika na področju varstva arhivskega gradiva potekajo dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem roku. Arhiv razpiše izpitni rok, ki ga objavi na svojih spletnih straneh. Prijava kandidata je pravočasna, če je arhivu poslana v roku, ki ga ta določi v razpisu izpitnega roka.

Kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita, če je delo opravil:

 • v rokih, ki so določeni za njegovo stopnjo izobrazbe;
 • v pristojnem arhivu (državni arhiv, regionalni arhiv, arhiv samoupravne lokalne skupnosti, cerkveni arhiv) ali v organizaciji, ki opravlja dejavnost na področju varstva arhivskega gradiva (organizacija, ki na osnovi dovoljenja Ministrstva za kulturo opravlja lastno varstvo arhivskega gradiva) in pridobi potrdilo o opravljenem delu, ki ga podpiše in žigosa predstojnik arhiva oz. organizacije, ki opravlja dejavnost na področju arhivske dejavnosti, kjer se je kandidat usposabljal.

Program pripravništva/usposabljanja mora biti pripravljen tako, da se kandidat seznani z vsemi nalogami varstva arhivskega gradiva za področje in stopnjo izobrazbe, za katero se usposablja, glede na predmetnik. Kandidat mora izdelati pisno nalogo s področja varstva arhivskega gradiva, ki je v povezavi s področjem strokovnega dela, za katero se je kandidat usposabljal. Pisno nalogo oceni s strani predsednika komisije imenovan ocenjevalec. Uspešno ocenjena naloga je pogoj za pristop k posebnemu delu izpita.

Način prijave

Prijavo na strokovni izpit lahko podajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3., 4., 6. in 7. člena Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/17).

Arhivu Republike Slovenije pošljejo pisno prijavo na izpit z dokumentacijo, ki jo zahteva 3. odstavek 10. člena istega Pravilnika.

Pisna prijava na izpit mora vsebovati naslednje priloge:  

 • osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča kandidata;
 • dokazilo o izobrazbi, trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah;
 • program pripravništva, poročilo mentorja;
 • dnevnik pripravnika (okvirni prikaz poteka izvajanja programa dela);
 • pripravnikovo strokovno nalogo;
 • potrdilo o opravljenem delu;
 • morebitna dokazila o možnih oprostitvah (opravljen izpit ali del izpita).

Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva.

Na podlagi Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 101/08, 47/10 in 33/17) deluje pri Arhivu Republike Slovenije Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva.

Na podlagi Sklepa o imenovanju predsednika in članov izpitne komisije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva z dne 20. 09. 2022 in Sklepa o spremembi sklepa št. 012-30/2022-3340-2 z dne 20. 9. 2022 komisijo sestavljajo: 

 • mag. Danijela Juričić Čargo, predsednica komisije;
 • mag. Nada Čibej, namestnica predsednice komisije;

Izpraševalci (in njihovi namestniki) za posamezno področje strokovnega izpita:

SPLOŠNI DEL IZPITA

 1. Predpisi s področja kulture in varstva kulturne dediščine: Luka Urban Zupanc, mag. Nada Čibej;
 2. Predpisi s področja varstva arhivskega gradiva: mag. Nada Čibej, Luka Urban Zupanc.

PROGRAM POSEBNEGA DELA IZPITA

    I. Arhivistika

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Poznavanje arhivskih fondov: mag. Danijela Juričić Čargo, dr. Alenka Kačičnik Gabrič;
 3. Uporaba arhivskega gradiva: Vanja Rupnik, Barbara Žabota;
 4. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc;
 5. Strokovna obdelava arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj.

Za kandidate z izobrazbo-pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri,  oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje  ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven):

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Struktura institucij po letu 1850: dr. Matevž Košir, dr. Aleksander Žižek;
 3. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev po letu 1850: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 5. Zvrsti dokumentarnega gradiva po letu 1850: dr. Alenka Kačičnik Gabrič, dr. Jure Volčjak;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj;
 7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak.

Za kandidate z izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri,  oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven):

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Struktura institucij: dr. Matevž Košir, dr. Aleksander Žižek;
 3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Zvrsti dokumentarnega gradiva in objavljanje arhivskih virov: dr. Alenka Kačičnik Gabrič, dr. Jure Volčjak, dr. Andrej Nared;
 5. Valorizacija dokumentarnega gradiva: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj;
 7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak.

    II. Mikrofilmsko-fotografska dejavnost

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Arhivsko gradivo in njegovo varstvo: mag. Danijela Juričić Čargo, dr. Matevž Košir;
 3. Mikrofilmanje in skeniranje arhivskega gradiva, priprava in standardi: mag. Nada Čibej, dr. Gregor Jenuš;
 4. Strojna in programska oprema za mikrofilmanje in skeniranje: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Gregor Jenuš;
 5. Fotokemija: Lucija Planinc, Roman Marinko;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj.

    III. Informatika na področju arhivske dejavnosti

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag Natalija Glažar;
 2. Informacijska tehnologija in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak;
 3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva in izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj.

Za kandidate z najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne  smeri, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve  stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven):

 1. Arhivska poklicna etika. dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Informacijski sistemi: dr. Miroslav Novak, dr. Tatjana Hajtnik;
 3. Upravljanje in uporaba informacijskih baz podatkov: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak;
 4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi in izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 5. Materialno varovanje arhivskega gradiva: Lucija Planinc, Tatjana Rahovsky Šuligoj.

Predmetnik, izpitne vsebine, predpisi in literatura strokovnih izpitov