Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovni izpit na področju varstva arhivskega gradiva

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva.

Na podlagi Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 101/08, 47/10 in 33/17) deluje pri Arhivu Republike Slovenije Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva.

Na podlagi Sklepa o imenovanju predsednika in članov izpitne komisije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva z dne 3. 10. 2017 komisijo sestavljajo: 

 • mag. Danijela Juričić Čargo, predsednica komisije;
 • mag. Nada Čibej, namestnica predsednice komisije;

Izpraševalci (in njihovi namestniki) za posamezno področje strokovnega izpita:

SPLOŠNI DEL IZPITA

 1. Predpisi s področja kulture in varstva kulturne dediščine: dr. Bojan Cvelfar, mag. Nina Zupančič Pušavec;
 2. Predpisi s področja varstva arhivskega gradiva: mag. Nada Čibej, mag. Nina Zupančič Pušavec.

PROGRAM POSEBNEGA DELA IZPITA

    I. Arhivistika

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Poznavanje arhivskih fondov: mag. Danijela Juričić Čargo, dr. Alenka Kačičnik Gabrič;
 3. Uporaba arhivskega gradiva: Branko Radulovič, Barbara Žabota;
 4. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc);
 5. Strokovna obdelava arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc.

Za kandidate z izobrazbo-pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri,  oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje  ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven):

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Struktura institucij po letu 1850: dr. Matevž Košir, dr. Aleksander Žižek;
 3. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev po letu 1850: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 5. Zvrsti dokumentarnega gradiva po letu 1850: dr. Alenka Kačičnik Gabrič, dr. Zdenka Bonin;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc;
 7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak.

Za kandidate z izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri,  oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven):

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Struktura institucij: dr. Matevž Košir, dr. Aleksander Žižek;
 3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Zvrsti dokumentarnega gradiva in objavljanje arhivskih virov: dr. Alenka Kačičnik Gabrič, dr. Zdenka Bonin, dr. Andrej Nared;
 5. Valorizacija dokumentarnega gradiva: Vesna Gotovina, mag. Hedvika Zdovc;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc;
 7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak.

    II. Mikrofilmsko-fotografska dejavnost

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Arhivsko gradivo in njegovo varstvo: mag. Danijela Juričić Čargo, dr. Matevž Košir;
 3. Mikrofilmanje in skeniranje arhivskega gradiva, priprava in standardi: mag. Nada Čibej, Branko Radulovič;
 4. Strojna in programska oprema za mikrofilmanje in skeniranje: dr. Tatjana Hajtnik, Roman Marinko;
 5. Fotokemija: Lucija Planinc, Roman Marinko;
 6. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc.

    III. Informatika na področju arhivske dejavnosti

Za kandidate s srednjo izobrazbo:

 1. Arhivska poklicna etika: dr. Zdenka Semlič Rajh, mag Natalija Glažar;
 2. Informacijska tehnologija in arhivski informacijski sistem: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak;
 3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva in izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 4. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc.

Za kandidate z najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne  smeri, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve  stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven):

 1. Arhivska poklicna etika. dr. Zdenka Semlič Rajh, mag. Natalija Glažar;
 2. Informacijski sistemi: dr. Miroslav Novak, dr. Tatjana Hajtnik;
 3. Upravljanje in uporaba informacijskih baz podatkov: dr. Tatjana Hajtnik, dr. Miroslav Novak;
 4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi in izdelava informacijskih sredstev: mag. Danijela Juričić Čargo, mag. Hedvika Zdovc;
 5. Materialno varovanje arhivskega gradiva: dr. Jedert Vodopivec Tomažič, Lucija Planinc.

Strokovni izpiti

Strokovni izpiti za področja arhivistika, mikrofilmsko-fotografska dejavnost in informatika na področju varstva arhivskega gradiva potekajo dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem roku. Arhiv razpiše izpitni rok, ki ga objavi na svojih spletnih straneh. Prijava kandidata je pravočasna, če je arhivu poslana v roku, ki ga ta določi v razpisu izpitnega roka.

Kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita, če je delo opravil:

 • v rokih, ki so določeni za njegovo stopnjo izobrazbe;
 • v pristojnem arhivu (državni arhiv, regionalni arhiv, arhiv samoupravne lokalne skupnosti, cerkveni arhiv) ali v organizaciji, ki opravlja dejavnost na področju varstva arhivskega gradiva (organizacija, ki na osnovi dovoljenja Ministrstva za kulturo opravlja lastno varstvo arhivskega gradiva) in pridobi potrdilo o opravljenem delu, ki ga podpiše in žigosa predstojnik arhiva oz. organizacije, ki opravlja dejavnost na področju arhivske dejavnosti, kjer se je kandidat usposabljal.

Program pripravništva/usposabljanja mora biti pripravljen tako, da se kandidat seznani z vsemi nalogami varstva arhivskega gradiva za področje in stopnjo izobrazbe, za katero se usposablja, glede na predmetnik. Kandidat mora izdelati pisno nalogo s področja varstva arhivskega gradiva, ki je v povezavi s področjem strokovnega dela, za katero se je kandidat usposabljal. Pisno nalogo oceni s strani predsednika komisije imenovan ocenjevalec. Uspešno ocenjena naloga je pogoj za pristop k posebnemu delu izpita.

Pisna prijava na izpit mora vsebovati naslednje priloge:  

 • osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča kandidata;
 • dokazilo o izobrazbi, trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah;
 • program pripravništva, poročilo mentorja;
 • dnevnik pripravnika (okvirni prikaz poteka izvajanja programa dela);
 • pripravnikovo strokovno nalogo;
 • potrdilo o opravljenem delu;
 • morebitna dokazila o možnih oprostitvah (opravljen izpit ali del izpita).

Predmetnik, izpitne vsebine, predpisi in literatura strokovnih izpitov

Iskalnik