Skoči do osrednje vsebine

Reproduciranje arhivskega gradiva in pridobivanje potrdil za potrebe upravnih in sodnih postopkov

Arhiv izdaja državljanom za uveljavljanje njihovih pravic, državnim organom in organom lokalnih skupnosti ter drugim pravnim osebam overovljene ali neoverovljene kopije, prepise, izpise in potrdila na podlagi dokumentov, ki jih hrani.

Če arhiv nima tehničnih možnosti za izdelavo reprodukcij v potrebni obliki in kakovosti, sme uporabnik z dovoljenjem arhiva izdelati reprodukcije, pri tem mora upoštevati navodila uslužbencev v čitalnicah. Reproduciranje izven čitalnice arhiva nadzoruje uslužbenec arhiva, ki sme zaradi varstva gradiva postopek prekiniti oziroma prepovedati.

Uporabnik lahko naroči omejeno število reprodukcij. Rok za izdelavo je odvisen od števila reprodukcij in vrste reproduciranja (od 7 do 30 dni). Višina nadomestila oziroma stroški za opravljanje storitev arhiva je določeno v Pravilniku o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo.

V skladu z materialnim varstvom arhivskega gradiva in iz drugih objektivnih razlogov ni mogoče reproducirati:

  • kompletnih fondov in zbirk oziroma njihovih večjih delov,
  • načrtov, večjih od formata A3, in načrtov na transparentnih papirjih,
  • zemljevidov, večjih od formata A3,
  • publikacij, arhivskih popisov in inventarjev ter vodnikov iz interne knjižnice.

Katastrske mape, načrte, zemljevide, listine, dokumente z voščenimi pečati, rokopise, urbarje in knjige je možno reproducirati (fotografirati ali skenirati) v arhivu ali z dovoljenjem v lastni režiji, ob prisotnosti delavca arhiva.