Skoči do osrednje vsebine

Arhivsko gradivo je dostopno v izvirnikih ali kopijah v čitalnici arhiva na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Uporablja se v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. Pravne in fizične osebe lahko arhivsko gradivo uporabljajo tudi v upravne, poslovne in osebne namene, če izkažejo pravni interes.

Javno in zasebno arhivsko gradivo se v čitalnici arhiva daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakonom o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter v skladu s čitalniškim redom arhiva in pogoji izročiteljev fondov in zbirk glede vrst in rokov dostopnosti.

Arhivsko gradivo lahko brezplačno uporabljajo fizične in pravne osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo predložiti potrdilo zakonitega zastopnika ali ustrezne ustanove. Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi. Uporabnik arhivsko gradivo naroči v sobi za informacije, v kateri so mu na voljo popisi in ostala pomagala ter informacije o uporabi arhivskega gradiva.

V arhivu izdajamo tudi različna potrdila ter overjene in neoverjene kopije dokumentov za uradne, poslovne in osebne namene na pismeno zahtevo strank po pošti, po telefaksu, elektronski pošti ali strankam osebno. V arhivskem gradivu ne iščemo podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravljamo transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela.

Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika v arhivskem gradivu.

Arhivi in arhivska kulturna dediščina

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje preteklih dogodkov in je pomemben del naše kulturne dediščine in nacionalnega spomina.

 • Arhivsko gradivo

  Arhivsko gradivo zaradi njegove neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb.

 • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

  Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Javna arhivska mreža

  Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi. Osnovne naloge arhivov so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva.

Storitve arhivske čitalnice

Navodila in obrazci arhivske čitalnice