Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Za delovno področje dolgotrajne oskrbe je pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Teme

 • Preventiva in skrb za zdravje

  Obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni, varovanje in krepitev zdravja, preprečevanje tveganih vedenj in zasvojenosti, zdravje ljudi in okolje, pregledi voznikov, zdravstvena varnost hrane in materialov za stik z živili

 • Kakovost, varnost in dostopnost zdravstvenega varstva

  Kakovostna in varna zdravstvena oskrba, čakalne dobe, pacientove pravice, zastopniki pacientovih pravic, vrednotenje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov

 • Organiziranost zdravstvenega varstva

  Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, mreža javne zdravstvene službe, nujna medicinska pomoč, katastrofna medicina, paliativna oskrba, izobraževanje in izpiti, dovoljenja za opravljanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

 • Dolgotrajna oskrba

  Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe in pilotni projekti

 • Upravljanje in ravnanje s kemikalijami

  Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami, preprečevanje zlorabe kemikalij

 • Varstvo pred sevanji

  Zmanjševanje izpostavljenosti radonu, izpostavljenost sevanjem v zdravstvene namene, poklicna izpostavljenost sevanju, pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

Projekti

 • Izvedba celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • Predmet investicije je celovita energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica na lokaciji Šempeter (stavba Nova bolnišnica, Stara bolnišnica, Mikrobiološki laboratorij, Patologija (stari del), Stavba uprave, stavbe TOS (tehnična oskrbovalna služba) in Paviljona 4 na lokaciji Stara Gora, in se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe energije in funkcionalno izboljšanje stavb ter zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

 • Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija dveh objektov v lasti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

 • Namen investicije je zmanjšati tveganje za prenos okužb s COVID-19 in drugimi klicami na paciente Urgentnega bloka, preprečiti s tem povezane zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj ter omejiti na najmanjšo mero motnje v dejavnosti in poslovanju UKC Ljubljana, povzročene s pojavi prenosljivih bolezni.

 • Namen investicije je v SB Novo mesto s prenovo stavbe Internega oddelka kakovostno urediti pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo.

 • Namen operacije »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota« je povečati zmogljivosti in zagotoviti njeno ustreznost za podaljšano bolnišnično zdravljenje oziroma neakutno bolnišnično obravnavo obstoječega in v prihodnosti naraščajočega števila bolnikov.