Skoči do osrednje vsebine

Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Kranj

NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta. Primarni cilj aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

Cilji investicije

NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen.

Investicija zasleduje cilje zagotavljanja izboljšanih, primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na investicijo. Te cilje lahko opredelimo kot konkretne operativne cilje investicijskega projekta v naslednji obliki:

 • celovita energetska prenova objektov (obnova toplotnega ovoja, prenova sistema ogrevanja in hlajenja, prenova razsvetljave in vzpostavitev CNS),
 • zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije,
 • nižji stroške rabe energije,
 • izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema,
 • izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev.

Izvedeni ukrepi v okviru operacije

V okviru predmetne operacije je predvidena izvedba celovite energetske sanacije tako na ovoju kot na energetskih sistemih objekta.

Investicija zajema obnovo prostorov v stavbi NLZOH Kranj. Izvedeni bodo naslednji ukrepi:

 • izolacija fasade,
 • menjava stavbenega pohištva,
 • izolacija strehe in menjava strešne kritine,
 • zamenjava kotla na zemeljski plin ter vključitev reverzibilne toplotne črpalke,
 • termostatski ventili in hidravlično uravnoteženje,
 • vgradnja varčne razsvetljave,
 • centralni nadzorni sistem
 • organizacijski ukrepi.

Predvidoma bo prenovljenih 3.685,00 m2 tlorisne površine.

Lokacija investicije

Investicija se izvede na objektu NLZOH Kranj, Gosposvetska ulica 11, 4000 Kranj.


Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljavec je NLZOH in deluje tudi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Lokacija investicije (Vir: IP - Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Kranj, avgust 2021)

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Skupni stroški operacije znašajo 1.533.760,76 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije ob upoštevanju finančne vrzeli 100% znašajo 1.159.287,41 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 568.050,83 EUR, in sicer:

 • podpora Evropske unije 482.843,20 EUR (85 %), 
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 85.207,63 (15 %).