Skoči do osrednje vsebine

COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto

Namen investicije je v SB Novo mesto s prenovo stavbe Internega oddelka kakovostno urediti pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo.

Stanje in investicijske potrebe

Številni gradbeni in inštalacijski elementi stavbe so dotrajani, potrebna je njihova zamenjava ali prenova, stavba potrebuje energetsko sanacijo in sanacijo vlage.

Z dokončanjem Urgentnega centra, Centra za intenzivno medicino ter Centra endoskopij v objektu Urgentnega centra Novo mesto je zaradi potrebe po kadrovski, strokovni in lokacijski združitvi internistične in kirurške dejavnosti bilo deloma že realizirano združevanje in razdruževanje nekaterih medicinskih dejavnosti. V tem sklopu je potrebno prostore v stavbi Internega oddelka nameniti spremenjenim dejavnostim, jih temu ustrezno preurediti ter z rekonstrukcijo vzpostaviti s spremenjenimi potrebami in veljavnimi zahtevami gradbene tehnike in predpisov skladno stanje objekta.

Prenovljena stavba bo ob praktično nespremenjeni namembnosti kletnih prostorov namenjena v pritličju skupnim prostorom za oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo – NBO (dnevni prostor za obiske svojcev, izvajanje delavnic, različnih terapij, zdravniški prostor, prostor za vodjo oddelka), v 1. in v 2. nadstropju oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo - NBO, v 3. nadstropju pa oddelkoma za neakutno bolnišnično obravnavo - NBO in za paliativno oskrbo.

S celovito prenovo, ki bo v okviru rekonstrukcije objekta obsegala spremembo namenske rabe prostorov, gradbeno, inštalacijsko in energetsko sanacijo stavbe, bodo ustvarjeni prostorski pogoji, primerni in prilagojeni posamezni od dejavnosti, ki jim bo stavba obravnavo bolnikov, racionalna prostorska zasnova pa bo omogočala optimalno uporabo medicinske opreme in boljšo izrabo delovnega časa.

Cilji investicije

Širši cilj investicije je izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene dejavnosti in prispevati k izboljšanju dostopnosti zdravstvenih storitev v statistični in zdravstveni regiji Jugovzhodna Slovenija.

Neposredni cilj investicije je prenoviti in posodobiti dotrajane dele stavbe Internega oddelka oziroma njene gradbene in inštalacijske elemente.

Podrobnejši cilji investicije so:

  • zagotoviti kakovostne pogoje prostora in opreme za varno in uspešno zdravstveno obravnavo bolnikov, za zdravje in varnost pri delu zaposlenih ter za varnost in dobro počutje bolnikov,
  • izboljšati trajnost in kakovost vključenih delov stavbe ter znižati stroške njenega prihodnjega obratovanja in vzdrževanja.

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React – EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skupni upravičeni stroški operacije znašajo 6.093.534,40 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 4.500.000,00 EUR in sicer:
- podpora Evropske unije 3.825.000,00 EUR,
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 675.000,00 EUR.