Skoči do osrednje vsebine

COVID19-Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana

Namen investicije je zmanjšati tveganje za prenos okužb s COVID-19 in drugimi klicami na paciente Urgentnega bloka, preprečiti s tem povezane zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj ter omejiti na najmanjšo mero motnje v dejavnosti in poslovanju UKC Ljubljana, povzročene s pojavi prenosljivih bolezni.

Nadalje je namen investicije omogočiti izboljšanje pogojev za delovanje nekaterih posebnih laboratorijev kliničnih notranjih organizacijskih enot UKC Ljubljana in s tem zmanjšati njihov trenutni prostorski primanjkljaj.

DGD je izdelana za vrsto gradnje rekonstrukcija in sprememba namembnosti ter obsega dva sklopa prenove, in sicer celovita energetska prenova zunanjega toplotnega ovoja, ki ni predmet tukaj obravnavane investicije, ampak je obravnavana v okviru posebne operacije, ter celovita notranja obnova vseh etaž, ki je predmet te investicije.

Cilji

Širši cilj investicije  je v Urgentnem bloku, drugim notranjim organizacijskim enotam in celotnemu  UKC Ljubljana izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave.

Ožji cilji investicije so Urgentnemu bloku in drugim vključenim enotam UKC Ljubljana: 

  • zagotoviti ustrezno dimenzionirane in funkcionalne, zdravstveno varne prostore in opremo za njihovo zdravstveno dejavnost,
  • nadalje izboljšati pogoje za varno in uspešno zdravstveno obravnavo bolnikov, za zdravje in varnost pri delu zaposlenih ter za varnost in dobro počutje bolnikov.

Predvideni rezultat je v celoti zdravstveni dejavnosti namenjena, kakovostno prenovljena in ustrezno opremljena obstoječa zgradba ZVD UKC Ljubljana, ter s tem pridobitev neto pribl. 2.900 m2 novih uporabnih površin UKC Ljubljana, kar brez izvedbe te investicije ni mogoče. 

Lokacija načrtovane investicije (Vir: Investicijski program za investicijo Covid-19 ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana, str.46)

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React – EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skupni upravičeni stroški operacije znašajo 6.002.191,20 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 6.002.191,20 EUR in sicer:

  • podpora Evropske unije 5.101.862,52 EUR,
  • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 900.328,68 EUR.