Skoči do osrednje vsebine

Integracija geriatrične oskrbe starejših

Izvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe starejših s podaljšanjem zdravih let življenja in sočasnim vplivanjem na dolgoročno finančno vzdržnost sistema.

Opis projekta

Projekt bo implementiral ukrepe, ki z upoštevanjem demografskih sprememb prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe, podaljšanju zdravih let življenja, vplival pa bo tudi na dolgoročno finančno vzdržnost sistema.

S predvidenimi izvedenimi delovnimi nalogami v okviru projekta se bo prispevalo k optimizaciji zdravstvene oskrbe starejših, nadgradnji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v domačem okolju, kot to predvideva Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih bomo z implementacijo aktivnosti opolnomočili tako starejše same kot tudi njihove neformalne oskrbovalce oziroma laično javnost. Njim bodo vsebine z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij dostopne brez finančnih in časovnih omejitev ter bodo pripomogle k zdravemu in aktivnemu staranju. Prav tako bodo prispevale k zmanjšanju prehoda starejše populacije v institucionalno oskrbo.

Ministrstvo za zdravje bo v okviru projekta imenovalo Usmerjevalni odbor za strokovno podporo spremljanja izvajanja projekta, podajalo bo konstruktivne predloge za morebitne izboljšave in nadaljnje usmeritve projekta s ciljem uspešnejšega izvajanja aktivnosti projekta.

V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti, ki se dotikajo področja klinične obravnave, polifarmacije in ustnega zdravja, prehranskih vsebin, telesne dejavnosti in duševnega zdravja.

Cilji in namen projekta

S projektom želimo uresničiti cilje z:

  • analizo stanja za prepoznavo in geriatrično oceno multimorbidnih ter krhkih pacientov,
  • nadgradnjo kompetenc zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter drugih, ki pri svojem delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo,
  • razvojem orodij in pripravo podlag za vzpostavitev celovitega pristopa k obravnavi geriatrične populacije, ki bo omogočal sistematično prepoznavanje potreb starejših in njihovo najbolj optimalno zdravstveno oskrbo.

Pričakovani rezultati projekta

Za krepitev kompetenc zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter drugih, ki prihajajo v stik s starajočo se populacijo, bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvedel izobraževanja, pri čemer se zasleduje cilj izobraziti vsaj 600 oseb.

V okviru projektnih aktivnosti bo NIJZ - poleg izobraževanj - pripravil smernice za nekatera obravnavana področja oziroma predloge smernic za optimizacijo sistemskega pristopa obravnave geriatrične populacije, kompetenčne modele in nenazadnje različna gradiva namenjena tako laični kot tudi strokovni javnosti.

Dodana vrednost projekta se bo kazala v povezovanju strokovnih kadrov, ki sodelujejo pri oskrbi starejše populacije, prav tako pa tudi z nadgradnjo kompetenc laične javnosti, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ter drugih, ki prihajajo v stik s starajočo se populacijo.

Projekt bo prispeval k boljši oziroma učinkovitejši dolgotrajni oskrbi in oskrbi, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje posameznikovih osnovnih funkcij, kakovosti bivanja ter ohranjanje avtonomije.

Vodilni partner projekta

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje.

Vrednost projekta in financiranje

Skupna vrednost projekta je 3.024.729,38 evrov z DDV, pri čemer sodelujeta dva končna prejemnika, in sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje v višini 2.894.293,38 evrov, Ministrstvo za zdravje v višini 130.436,00 evrov. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 2.800.000 evrov. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije v višini 224.729,38 evrov.

Projekt je del slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi. Projekt v vrednosti 3.024.729,38 evrov bo v celoti financiran iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.