Skoči do osrednje vsebine

Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor – stavba B

NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta. Primarni cilj aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

Cilji investicije

NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen.

Investicija zasleduje cilje zagotavljanja izboljšanih, primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na investicijo. Te cilje lahko opredelimo kot konkretne operativne cilje investicijskega projekta v naslednji obliki:

 • celovita energetska prenova objektov (obnova toplotnega ovoja, prenova sistema ogrevanja in hlajenja, prenova razsvetljave in vzpostavitev CNS),
 • zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije,
 • nižji stroške rabe energije,
 • izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema,
 • izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev.

Izvedeni ukrepi v okviru operacije

V okviru operacije bo izvedena energetska prenova stavbe B, pri čemer bodo izvedeni naslednji ukrepi:

 • izolacija fasade,
 • menjava stavbnega pohištva,
 • izolacija strehe in menjava strešne kritine,
 • prenova sistema ogrevanja in hlajenja ter vključitev reverzibilne toplotne črpalke – hlajenje,
 • vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,
 • vgradnja varčne razsvetljave,
 • centralni nadzorni sistem,
 • izvedba organizacijskih ukrepov.

Z izvedenimi ukrepi bo predvidoma prenovljenih 3995,00 m2 neto tlorisne površine.

Lokacija investicije

Investicija se izvede na stavbi NLZOH Maribor - OBJEKT B, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljavec je NLZOH in deluje tudi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Lokacija investicije - stavba B (Vir: IP - Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor – Stavba B, avgust 2021)

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Skupni stroški operacije znašajo 2.396.649,36 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije ob upoštevanju finančne vrzeli 100% znašajo 1.761.737,63 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 863.251,44 EUR, in sicer:

 • podpora Evropske unije 733.763,72 (85 %), 
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 129.487,72 EUR (15 %).