Skoči do osrednje vsebine

COVID19 - Energetska obnova objektov Orhideja in Vrtnica URI Soča

Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija dveh objektov v lasti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

Stavbi, ki sta predmet energetske sanacije sta objekt Vrtnica in objekt Orhideja. Predvidoma bo prenovljenih 18.117 m2 neto tlorisne površine. 

Temeljni razlogi za sanacijo/obnovo stavb – obstoječe stanje:

 • energetska neučinkovitost stavb in visoki stroški energije,
 • nujnost izvedbe celovite sanacije stavb za zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja stavb,
 • ekonomsko zanimiv potencial ukrepov energetske sanacije,
 • zagotovitev boljših delovnih pogojev v stavbah za zaposlene, paciente in druge uporabnike objektov,
 • zanesljivost oskrbe z energijo ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpolnitev obveznosti AN-URE 2020,
 • upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega zakona.

Cilji

Glavni cilj projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati obravnavane javne stavbe URI-Soča s ciljem zmanjšanja porabe vode ter toplotne in električne energije, emisij toplogrednih plinov (CO2) in posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov.

Splošni cilji projekta:

 • izvedba celovite energetske sanacije in prenove obravnavanih javnih stavb URI-Soča,
 • doseči visoko učinkovitost rabe energije pri vseh dejavnosti, ki se izvajajo v posameznih stavbah rehabilitacijskega inštituta, ter s tem zmanjšati rabo energije in vode,
 • delno pokrivanje stroškov energetske sanacije iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta,
 • zagotoviti ustrezno požarno varnost objekta, zadostiti vsem tehničnim zahtevam in pravilnikom, zagotoviti energijsko vzdržnost objekta
 • zmanjšanje stroškov električne in toplotne energije ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja, optimiziranje upravljanja in vzdrževanja energetskega sistema stavbe na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob vloženih sredstvih,
 • zmanjšanje emisij CO2 in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
 • izboljšanje delovnih pogojev za uporabnike stavb (zaposleni, pacienti, drugi uporabniki objekta),
 • omogočiti kvalitetnejši delovni proces in poslovanje stavb ob upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES.

Specifični cilji projekta:

 • skupni prihranek končne električne energije v stavbah po izvedeni sanaciji v višini 276,5 MWh letno,
 • skupni prihranek končne toplotne energije v stavbah po izvedeni sanaciji v višini 1.296 MWh letno,
 • dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote iz OVE v višini 297 kW,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v višini 524,5 ton CO2/leto.

Objekta Vrtnica (rdeče obarvan) in Orhideja (lila obarvan) znotraj območja URI-Soča

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi 15 »React – EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skupni stroški operacije znašajo 12.157.051,02 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije znašajo 12.008.577,47 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 8.813.101,03 EUR:

 • podpora Evropske unije 7.491.135,88 EUR,
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 1.321.965,15 EUR.

Javne objave

Naziv Datum objave Rok prijave
23. 4. 2021
7. 5. 2021