Skoči do osrednje vsebine

Celovita energetska prenova stavb NIJZ (CE Ljubljana, OE Celje, OE Murska Sobota)

Izvedba celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja, najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

Cilji investicije

Investicija zasleduje cilje zagotavljanja izboljšanih, primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na investicijo. Te cilje lahko opredelimo kot konkretne operativne cilje investicijskega projekta v naslednji obliki:

 • celovita energetska prenova objektov
 • zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije
 • nižji stroške rabe energije
 • izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema
 • izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev

Z izpolnitvijo navedenih ciljev se pričakujejo naslednji rezultati:

 • nižja potreba po koristni energiji v objektih
 • prihranek primarne energije glede najmanj tretjine obstoječe porabe
 • celovito energetsko prenovljene površine stavb v lasti in rabi javnega sektorja
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 • povišanje temperaturnega ugodja v prostorih

Lokacija investicije

Lokacije objektov, ki bodo z investicijo prenovljeni:

 • NIJZ Centralna enota Ljubljana,
  Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.
 • NIJZ Centralna enota Celje,
  Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje.
 • NIJZ Območna enota Murska Sobota,
  Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.

Lastnik objektov je Republika Slovenija, upravljavec je NIJZ in deluje tudi na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Finančni prispevek

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Skupni stroški operacije znašajo 2.934.270,52 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije ob upoštevanju finančne vrzeli 100% znašajo
2.118.670,73 EUR.

Prispevek na programskem območju Celotna Slovenija znaša 1.038.148,66 EUR,
in sicer:

 • podpora Evropske unije 882.426,36 EUR (85 %), 
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 155.722,30 EUR (15 %)