Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 580 77 92

E-naslov: is.vog@prtka

Datum prve objave kataloga: 28. 8. 2003

Datum zadnje spremembe: 7. 5. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=48

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Agencija izvaja ukrepe kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja. Je plačilna agencija, ki preverja administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov. Pri obravnavi vlog izvaja vrsto kontrol in določa zneske za izplačilo v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Skrbi za pravilno in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim institucijam. Agencija je v upravnih postopkih prvostopenjski organ pri uveljavljanju podpor ali drugih pravic iz naslova ukrepov (skupne) kmetijske politike.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za kmetijske trge
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Sektor za neposredna plačila
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Sektor za razvoj podeželja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Služba za finance
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Služba za kontrolo
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Služba za notranjo revizijo
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Služba za splošne zadeve
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01 580 77 92
is.vog@prtka

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

dr. Gašper Kosec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Kmetijstvo (splošni predpisi)
Zahtevki zbirne vloge
Program razvoja podeželja
Ribištvo
Kmetijski trgi
Splošni predpisi
Finance
Odnosi z javnostmi

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.30 - 12.00
 • Sreda 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Petek 08.30 - 12.00

Uradne ure za osebno poslovanje s strankami

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Agencija prejme največ zahtev za dostop do informacij o dodeljenih nacionalnih in evropskih proračunskih sredstvih posameznim upravičencem oz. končnim prejemnikom in zahteve za dostop do informacij o uveljavljanju površin (parcele in GERK-i). 


Katalogi informacij javnega značaja