Skoči do osrednje vsebine

Poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

V skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba) mora večina upravičencev po zadnjem izplačilu sredstev na ARSKTRP poročati o izpolnjevanju obveznosti.

Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev so določene v poglavju II. Podrobnejše določbe za izvajanje podukrepov in operacij (v členih, ki določajo obveznosti po zadnjem izplačilu) in poglavju III. Skupne določbe (106. člen), sankcije za neporočanje pa v Prilogi 2: Katalog kršitev in sankcij.

Roki in način izvedbe

V ta namen je ARSKTRP vzpostavila aplikacijo »Razvoj podeželja – poročila«, kamor prejemniki sredstev po zaključeni naložbi vnašajo podatke o izpolnjevanju obveznosti. Aplikacija za e-vnos poročil je dostopna v okviru spletne aplikacije E-KMETIJA. 

Poročanje se bo izvajalo izključno preko aplikacije v elektronski obliki. Zavezanci morajo poročila oddati do 15. maja tekočega leta za preteklo leto.

Obvezniki za poročanje so vsi prejemniki sredstev, ki so naložbe že zaključili in prejeli zadnje izplačilo.

Trajanje obveznosti poročanja

  • Podukrep M08.6 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednja 3 koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
  • Podukrepi M04.1, M04.2 in M04.3 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednjih 5 koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.

Obvezniki za poročanje

  • Na podukrepih M04.1 in M04.2 so obvezniki za poročanje vsi prejemniki sredstev (vse šifre razpisov).
  • Na podukrepu M04.3 so obvezniki za poročanje prejemniki sredstev na operaciji 2: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (razpisi šifra M04.3B) in operaciji 3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (razpisi šifra M04.3C).
  • Na podukrepu M08.6 so obvezniki za poročanje prejemniki sredstev na obeh operacijah, vendar ne na vseh šifrah razpisov:
    • operacija "Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa": šifre razpisov: M08.6A_0%a_1, M08.6A_0%a_2 (samo tisti, ki imajo vrsti naložbe Mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa in Strojna sečnja in spravilo lesa) in M08.6A_0%b_2;
    • operacija "Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa": šifre razpisov: M08.6B_0%b_1 in M08.6B_0%b_2.