Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin

Namen ukrepa

Podpora za prestrukturiranje vinogradov je ukrep skupne kmetijske politike. Namenjena je vzdrževanju in uravnavanju obsega vinogradniških površin ter zagotavljanju tržno ekonomskih elementov pridelave grozdja. Prestrukturiranje vključuje:

 • zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti obstoječi vinograd starejši od 10 let ali
 • zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let. 

Uveljavljanje podpore

Podporo lahko uveljavljajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:

 • so vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina;
 • prestrukturirajo najmanj 0,1 ha strnjene površine;
 • obdelujejo skupaj s površino, ki je predmet prestrukturiranja, najmanj 0,5 ha vinogradov oziroma 0,3 ha vinogradov na območju vinorodnih okolišev Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje ter na območju vinorodnega podokoliša Haloze ali Šmarje - Virštanj;
 • imajo za to prestrukturiranje s strani upravne enote izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte (razen v primeru zamenjave sort s precepljenjem);

V primeru, da pridelovalci s prestrukturiranjem izvajajo zahtevno agromelioracijo (ureditev ali razgradnja teras), mora pred začetkom del od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Roki

ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE

Od 1. 1. do 15. 6. pred tržnim letom v katerem se začne izvajati prestrukturiranje

Vnos in oddaja vloge poteka elektronsko preko aplikacije TRŽNI UKREPI. Aplikacija se nahaja v sklopu E-KMETIJE, za dostop pa je potrebno digitalno potrdilo. Za pomoč pri pridobitvi in namestitvi digitalnega potrdila in pri elektronskem vnosu ter oddaji vloge so na voljo tudi uporabniška navodila.

ROK ZA ODDAJO IZJAVE O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE

Od 1. 4. do 15. 6. v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge.

Vnos in oddaja izjave poteka elektronsko preko aplikacije TRŽNI UKREPI. Aplikacija se nahaja v sklopu E-KMETIJE za dostop pa je potrebno digitalno potrdilo. Za pomoč pri pridobitvi in namestitvi digitalnega potrdila in pri elektronskem vnosu ter oddaji vloge so na voljo tudi uporabniška navodila.

ROK ZA VLOŽITEV OBVESTILA O SPREMEMBI DEJAVNOSTI

ARSKTRP je potrebno obvestiti, če bo sajenje izvedeno na drugačen način, kot je bilo napovedano v vlogi za podporo za prestrukturiranje. Obvezno sporočanje sprememb se nanaša na:

 • podatek o sorti: če bo sajena druga sorta, kot je bila navedena na vlogi za podporo, in posameznik sadi na isti lokaciji, kot se je krčil star vinograd in ohranja enako tehnologijo upravljanja in obdelovanja vinogradov. Če se sadi na drugi lokaciji, spremembe sorte ni treba sporočiti;
 • lokacijo: če se po oddaji vloge spremeni lokacija predvidene zasaditve, predpogoj je sprememba dovoljenja na UE;
 • ureditev nasada: terasa/vertikala - če se spremeni napovedana zasaditev.

!!NOVO!!: ROKOVNIK Z GLAVNIMI ČASOVNIMI POUDARKI GLEDE IZVEDBE UKREPA

Rokovnik

Varščine

Če prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje še ni zaključeno, je možno prejeti podporo za prestrukturiranje v obliki predplačila. Pridelovalec na poziv ARSKTRP položi varščino v višini 80 % predvidene podpore, prav tako se pridelovalcu izplača podpora v višini 80 %. Prestrukturiranje je potrebno zaključiti do izteka veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte, v primeru varščine za oporo pa je potrebno oporo postaviti v naslednjih dveh vinskih letih po sajenju vinograda. Po zaključku prestrukturiranja se ARSKTRP še enkrat predloži izjavo o uveljavljanju podpore. 

Navodilo za polog varščine

Vzorec bančne garancije

Izplačilo podpore

ARSKTRP o vlogah za podporo za prestrukturiranje odloči najpozneje do 30. 9. v letu prejema izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Kontrole na kraju samem

Pri ukrepih podpornega programa v vinskem sektorju izvajamo kontrole na kraju samem v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju. Izvajajo se kontrole na kraju samem za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov".

Vzorec zapisnika kontrole pred krčitvijo vinograda

Vzorec zapisnika kontrole pred izplačilom
  
Kontrolira se vsaka prestrukturirana površina (100 % kontrola), najprej pred krčitvijo in nato po zasaditvi pred izplačilom. Pri izvajanju ukrepa podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov izvedemo kontrolo na kraju samem pri vsakem prosilcu za pomoč. S pregledom na kraju samem ugotovimo prestrukturirano površino in preverimo, ali je bilo prestrukturiranje izvedeno v skladu z izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje.

Pri zamenjavi sort s precepljanjem je sestavni del ogleda na kraju samem tudi preveritev etikete in potnega lista za kupljene cepiče, če vlagatelj uporabi lastne cepiče, pa zapisnika o pregledu vinograda, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte. Pri prestrukturiranju vinograda s cepljenkami kategorije bazni material je sestavni del ogleda na kraju samem tudi preveritev etikete za bazni material, izdane v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

Pri prestrukturiranju vinograda, ki vključuje le zamenjavo sort, je sestavni del ogleda na kraju samem preveritev dokazil, iz katerih je razvidna zasajena sorta kupljenih cepljenk, če se uporabijo lastne cepljenke, pa zapisnika o pregledu sadilnega materiala, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

Ogled na kraju samem pred izkrčitvijo vinograda opravimo na podlagi vloge za podporo za prestrukturiranje. Ogled se izvede v vinogradu ali delu vinograda, ki ga namerava pridelovalec izkrčiti na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev, izdanega v skladu s predpisom o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte.

Za namen izključitve običajne obnove vinograda ob ogledu določimo tudi povprečne sadilne razdalje.

 • Ukrepi v vinogradništvu in vinarstvu

  Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.