Skoči do osrednje vsebine

Poleg ukrepov neposrednih plačil na površino in ukrepov iz Programa razvoja podeželja v okviru skupne kmetijske politike EU lahko upravičenci uveljavljajo tudi posebne ukrepe za vinogradništvo in vinarstvo, ki jih določa nacionalni podporni program v vinskem sektorju.

Podpora za prestrukturiranje vinogradov

Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, upravičenci lahko uveljavljajo podporo za prestrukturiranje vinogradov. Ta vključuje:

 • zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let, mlajši pa le, če je bil uničen zaradi naravne nesreče ali posledic izrednih vremenskih pojavov, ali
 • zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši od 5 let ali starejši od 20 let. 

Podporo lahko uveljavljajo pridelovalci, ki:

 • prestrukturirajo najmanj 0,1 ha strnjene površine;
 • obdelujejo skupaj s površino, ki je predmet prestrukturiranja, najmanj 0,85 ha vinogradov oziroma 0,6 ha vinogradov na območju vinorodnih okolišev Kras, Dolenjska, Bela krajina in Prekmurje ter vinorodnega podokoliša Haloze;
 • imajo za to prestrukturiranje dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte, ki ga je izdala upravna enota (razen v primeru zamenjave sort s precepljenjem).

Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za novo zasaditev vinske trte, pa pridelovalci lahko uveljavljajo podporo v okviru ukrepov za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja. Več o pogojih in javnih razpisih: Program razvoja podeželja

Postopek uveljavljanja podpore za prestrukturiranje vinogradov

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Podpore za promocijo vina

V okviru ukrepov za promocijo vina so na voljo tri vrste podpor:

Podpora za promocijo na trgih tretjih držav

V okviru ukrepa EU za promocijo vina na tretjih trgih (11. - 18. člen in 23. - 25. člen Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) se sofinancirajo:

 • objave oglasov v medijih,
 • izdelava reklamnega gradiva,
 • udeležba na sejmih in drugih dogodkih,
 • izdelava raziskav trga in
 • organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav.

Upravičenci do podpore so pridelovalci, ki letno pridelajo vsaj 30.000 litrov vina (oz. 15.000 litrov v primeru ekološke pridelave) in združenja pridelovalcev s skupno letno pridelavo vsaj 75.000 litrov vina.

Višina podpore je do 50 % upravičenih stroškov na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

Podpora za obveščanje v državah članicah

V okviru ukrepa EU (11. - 14. člen in 19. - 25. člen Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) za podporo za obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in sistemih EU za označbe porekla in geografske označbe se sofinancirajo:

 • informacijske kampanje (objava oglasov in člankov v medijih, izdelava informacijskega gradiva), in
 • organizacija obveščanja potrošnikov v okviru prireditev, sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni na ravni EU.

Upravičenci do podpore so združenja najmanj petih pridelovalcev, s skupno letno pridelavo vsaj 75.000 litrov vina ali strokovne vinogradniško-vinarske organizacije (zbornice in gospodarska interesna združenja).

Višina podpore je do 50 % upravičenih stroškov na podlagi vnaprej pripravljenega enoletnega programa.

Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih

Ta podpora se dodeljuje iz sredstev državnih pomoči (20. do 30. člen Uredbe o ureditvi trga z vinom). Podpore se dodeljujejo za:

 • sodelovanje na specializiranih sejmih Prowein (Nemčija), LIWF (Velika Britanija) in Vinitaly (Italija), višina sofinanciranja je do 80 % upravičenih stroškov,
 • promocijske dejavnosti na trgih Velike Britanije, Nemčije, Italije, Belgije, Nizozemske in Hrvaške (objave v medijih, predstavitve za trgovce, novinarje, gostince ali strokovno javnost in tržne raziskave), višina sofinanciranja je do 80 % oziroma za tržne raziskave do 50 % upravičenih stroškov,
 • svetovanje zaradi uvajanja vina na novem trgu oz. svetovanje iz enologije, višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov, višina sofinanciranja za izobraževanje pa je do 80 % upravičenih stroškov.

Do pomoči so upravičene gospodarske družbe in zadruge, registrirane za pridelavo in stekleničenje vina, oz. kmetijska gospodarstva, ki pridelajo najmanj 20.000 litrov vina letno (oz. 10.000 litrov v primeru vrhunskih vin posebnih kakovosti ali vin iz ekološkega grozdja). Poleg teh so upravičenci tudi gospodarske družbe, ki ne pridelujejo vina, vendar so med njihovimi ustanovitelji najmanj štirje pridelovalci vina.

Pomoč se dodeljuje kot pomoč de minimis, kar pomeni, da lahko upravičenec – enotno podjetje v treh letih prejme največ 200.000 evrov skupnega zneska pomoči. Upoštevajo se prejeta sredstva de minimis vlagatelja in z njim povezanih oseb.

Pri tem ukrepu ni potrebna vnaprejšnja priprava in odobritev programa, ampak se za podporo zaprosi po izvedenih dejavnostih, na podlagi zahtevka in dokazil o izvedenih dejavnostih.                                                    

 

Postopek uveljavljanja podpor za promocijo vina

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Zakonodaja