Skoči do osrednje vsebine

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Financiranje

Skupni proračun EU za šolsko shemo znaša 250 milijonov evrov na šolsko leto: 150 milijonov evrov za šolsko sadje in zelenjavo in 100 milijonov evrov za šolsko mleko.

Predpisane so okvirne višine EU pomoči po državah članicah,  vendar pa Evropska komisija za vsako šolsko leto z izvedbenim sklepom določi dokončno višino EU pomoči na posamezno državo članico.

Strategija

Pogoj za sodelovanje države članice v EU šolski shemi je nacionalna 6-letna strategija (v angleščini), izdelana skladno s predpisi EU. Strategija opisuje predvsem cilje in kazalnike, predvideni proračun, ciljne skupine, upravičene proizvode in spremljevalne izobraževalne ukrepe.

Rezultati spremljanja 2020/2021

 • vključenih približno 16 milijonov otrok oziroma 122.206 šol v EU,
 • sodeluje vseh 27 držav članic EU;
 • skupaj približno 55.300 ton sadja in zelenjave, 100.300 m3 mleka in 18.800 m3 mlečnih izdelkov.

Več o šolski shemi EU - spletno mesto Evropske komisije (v angleščini)

Izvajanje šolske sheme v Sloveniji

Ciljna skupina so učenci v osnovni šoli in otroci ter mladostniki v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami.

Upravičeni proizvodi

Upravičeni proizvodi so:

 • šolsko sadje in zelenjava, kjer imata prednost sveže sadje in zelenjave, dodatno v manjšini je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa);
 • šolsko mleko pri čemer ima prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, dodatno v manjšini so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa.

Financiranje

Predpisana okvirna višina EU pomoči na šolsko leto za Slovenijo znaša:

 • za šolsko sadje in zelenjavo: 554.020 evrov;
 • za šolsko mleko: 320.141 evrov.

Evropska komisija za vsako šolsko leto s sklepom določi dokončno višino EU pomoči glede na vsakoletne zahtevke držav članic. Dokončna višina EU pomoči je za Slovenijo vedno višja od okvirne, vendar ni zadostna za pokritje celotnih stroškov sheme. Zato je potrebno nacionalno sofinanciranje, ki je do sedaj znašalo približno 22 %.

Pogoji za sodelovanje v šolski shemi

Upravičenci do pomoči šolske sheme so šole, ki se jim povrnejo stroški nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom, ki redno obiskujejo osnovno šolo ali se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami. Upravičenci so tudi izvajalci spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, obveščana javnosti in vrednotenja šolske sheme.

Prijava šol v šolsko shemo

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema sadja in zelenjave ali za šolsko shemo mleka ali za oboje. Višina pomoči na otroka na šolsko leto je približno 6 evrov za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Izvajanje šolske sheme

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Spremljevalni izobraževalni ukrepi 

Spremljevalni izobraževalni ukrepi so obvezni del šolske sheme. Za šole so v 6-letni strategiji predvideni naslednji sistemsko organizirani spremljevalni izobraževalni ukrepi:

 • projektne vsebine v okviru šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD);
 • regijska izobraževanja za delavce šole na temo prehrane iz sadja in zelenjave in mleka z vidika kmetijstva in zdravja;
 • šolski vrt (zelenjavni oziroma sadni);
 • didaktični igralni pripomočki, priročniki na temo sadje, zelenjava, mleko in ostali kmetijski/živilski proizvodi;
 • enkraten izobraževalno-promocijski dogodek.

Poleg tega vsaka šola izvaja različne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in namenjen vrednotenju sheme.  Dejavnosti so usmerjene v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane.

Vrednotenje

Izvajalec vrednotenja učinkov šolske sheme je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ga je predlagalo Ministrstvo za zdravje. Vrednotenje med drugim vključuje e-ankete za šole (učence in učitelje) in izvajalce spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. NIJZ izdela poročilo o 5-letnem vrednotenju šolske sheme (prvo bo v februarju leta 2023).

E-anketa za učence je na vpogled staršem, ki podpišejo soglasje, da njihov otrok lahko sodeluje pri izpolnjevanju ankete.

Obveščanje javnosti

Vsaka šola izdela predpisan plakat in ga mora imeti izobešenega na vidnem mestu ob/na vhodu v šolo.

Obveznosti upravičenca, šole

Šole so o šolski shemi obveščene preko okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, po e-pošti in na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje uporabljajo Uredbo o izvajanju šolske sheme in navodila.

Obvezni koraki:

 1. šola se vsako leto do 1. decembra prijavi v šolsko shemo za naslednje šolsko leto;
 2. s prvim dnem pouka lahko šola začne z izvajanjem šolske sheme (razdeljevanje sadja, zelenjave ali mleka, spremljevalne dejavnosti, letni načrt izvajanja);
 3. šola izbere dobavitelje skladno z zakonom o javnem naročanju;
 4. šola beleži podatke o razdeljevanju in ima računovodstvo šolske sheme ločeno od ostalega računovodstva;
 5. na začetku šolskega leta učenci izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik Načrt za izvajanje šolske sheme (za namen vrednotenja);
 6. šola trikrat na šolsko leto pošlje e-zahtevek na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 7. konec šolskega leta (maj, junij) učenci ponovno izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik: poročilo o izvajanju šolske sheme (za namen vrednotenja).

Dokumenti in izobraževalno gradivo