Skoči do osrednje vsebine

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Financiranje

Skupni proračun EU za šolsko shemo znaša 220,8 milijonov evrov na šolsko leto:

 • 130,6 milijonov evrov za šolsko sadje in zelenjavo,
 • 90,2 milijonov evrov za šolsko mleko.

Predpisane so okvirne višine EU pomoči po državah članicah,  vendar pa Evropska komisija za vsako šolsko leto z izvedbenim sklepom določi dokončno višino EU pomoči na posamezno državo članico.

Strategija

Pogoj za sodelovanje države članice v EU šolski shemi je nacionalna 6-letna strategija, izdelana skladno s predpisi EU. Strategija opisuje predvsem cilje in kazalnike, predvideni proračun, ciljne skupine, upravičene proizvode in spremljevalne izobraževalne ukrepe.

Rezultati spremljanja v šolskem letu 2021/2022:

 • vključenih približno 17,5 milijonov otrok oziroma 134.138 šol v EU;
 • sodeluje vseh 27 držav članic EU;
 • skupaj približno 59.100 ton sadja in zelenjave, 116 milijonov litrov mleka in 22 milijonov litrov oziroma kilogramov mlečnih izdelkov.

Izvajanje šolske sheme v Sloveniji

Ciljna skupina so učenci v osnovni šoli in otroci ter mladostniki v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami.

Upravičeni proizvodi so:

 • šolsko sadje in zelenjava, kjer imata prednost sveže sadje in zelenjave, dodatno v manjšini je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa);
 • šolsko mleko pri čemer ima prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, dodatno v manjšini so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa.

Financiranje

Predpisana okvirna višina EU pomoči na šolsko leto za Slovenijo znaša:

 • za šolsko sadje in zelenjavo: 665.306 evrov;
 • za šolsko mleko: 305.638 evrov.

Evropska komisija za vsako šolsko leto s sklepom določi dokončno višino EU pomoči glede na vsakoletne zahtevke držav članic. Dokončna višina EU pomoči je za Slovenijo vedno višja od okvirne, vendar ni zadostna za pokritje celotnih stroškov sheme. Zato je potrebno nacionalno sofinanciranje, ki je do sedaj znašalo približno 35 odstotkov.

Pogoji za sodelovanje v šolski shemi

Upravičenci do pomoči šolske sheme so šole, ki se jim povrnejo stroški nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom, ki redno obiskujejo osnovno šolo ali se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami. Upravičenci so tudi izvajalci spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, obveščanja javnosti in vrednotenja šolske sheme.

Prijava šol v šolsko shemo

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema sadja in zelenjave ali za šolsko shemo mleka ali za oboje. Višina pomoči na otroka na šolsko leto je približno 6 evrov za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Oddaja vloge in postopek izvajanja šolske sheme

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Spremljevalni izobraževalni ukrepi 

Spremljevalni izobraževalni ukrepi so obvezni del šolske sheme. Za šole so v 6-letni strategiji predvideni naslednji sistemsko organizirani spremljevalni izobraževalni ukrepi:

 • projektne vsebine v okviru šole v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti;
 • predavanja za delavce šole na temo prehrane iz sadja in zelenjave in mleka z vidika kmetijstva in zdravja ter druge sorodne teme, kot so: kratke oskrbovalne verige, ekološko kmetijstvo, trajnostna proizvodnja, zmanjševanje odpadne hrane;
 • šolski vrt (zelenjavni oziroma sadni);
 • delavnice za učence o kmetijstvu in hrani;
 • priročniki o sadju, zelenjavi, mleku in drugih kmetijskih/živilskih proizvodih ter o ostalih temah šolske sheme;
 • enkraten izobraževalno-promocijski dogodek.

Poleg tega vsaka šola izvaja različne izobraževalne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in je namenjen vrednotenju sheme.  Dejavnosti so usmerjene v izobraževanje otrok o zdravih prehranjevalnih navadah, lokalni hrani oziroma kratkih oskrbovalnih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni proizvodnji in zmanjševanju odpadkov hrane.

Spremljanje in vrednotenje

Spremljanje šolske sheme se po vsakem šolskem letu zaključi s poročilom, ki se ga pošlje Evropski komisiji.

Izvajalec vrednotenja učinkov šolske sheme je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vrednotenje med drugim vključuje e-ankete za šole (učence in učitelje) in izvajalce spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. Nacionalni inštitut za javno zdravje izdela poročilo o 5-letnem vrednotenju šolske sheme.

E-anketa za učence je na vpogled staršem, ki podpišejo soglasje, da njihov otrok lahko sodeluje pri izpolnjevanju ankete.

Obveščanje javnosti

Vsaka šola izdela predpisan plakat in ga mora imeti izobešenega na vidnem mestu ob/na vhodu v šolo. Obveznost plakata velja tudi za domove Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Obveznosti upravičenca, šole

Šole so o šolski shemi obveščene preko okrožnice Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, po e-pošti in na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje uporabljajo Uredbo o izvajanju šolske sheme in navodila.

Obvezni koraki:

 1. šola se vsako leto do 1. decembra prijavi v šolsko shemo za naslednje šolsko leto;
 2. s prvim dnem pouka lahko šola začne z izvajanjem šolske sheme (razdeljevanje šolskega sadja, zelenjave ali šolskega mleka, spremljevalne dejavnosti);
 3. šola izbere dobavitelje skladno z zakonom o javnem naročanju;
 4. šola beleži podatke o razdeljevanju in vodi računovodstvo za šolsko shemo ločeno od ostalega računovodstva;
 5. na začetku šolskega leta učenci izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik Načrt za izvajanje šolske sheme (za namen vrednotenja);
 6. šola trikrat na šolsko leto pošlje e-zahtevek na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 7. konec šolskega leta (maj, junij) učenci ponovno izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik: poročilo o izvajanju šolske sheme (za namen vrednotenja).
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dokumenti in izobraževalno gradivo