Skoči do osrednje vsebine

Tradicionalni slovenski zajtrk

Pomoč je namenjena vsem vrtcem, osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in sodelujejo pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Dan izvedbe projekta

Tradicionalni slovenski zajtrk je osredni dogodek Dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo v petek, 18. novembra 2022.

Namen ukrepa

Gre za tradicionalen slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja (v nadaljnjem besedilu: sadje). Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji. Namen ukrepa je da otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji. Želimo poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva za predelavo hrane, ter njenem vplivu na okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Višina izplačane podpore

Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,72 evra na otroka oziroma učenca. Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2022.


Višina sredstev za povračilo stroškov za nakup živil, do katere je upravičen posamezni vzgojno-izobraževalni zavod se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila 0,72 evra in števila vpisanih otrok oziroma učencev iz prejšnjega odstavka.

Pavšalno nadomestilo je namenjeno izključno za nakup živil za zajtrk, ki je pripravljen na Dan slovenske hrane. Sestavljen mora biti iz vseh naštetih proizvodov (kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja)  -  ŽIVILA, KI SESTAVLJAJO ZAJTRK in ne sme nadomeščati malice.

Upravičenci

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in izvedejo zajtrk z vsemi živili.

Rok za vložitev vlog, postopek vnosa in oddaje vloge

Vlogo za povračilo stroškov odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Vstop v spletno aplikacijo je mogoč na portalu E-kmetija

Vnos in oddaja vloge je možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Rok za vložitev vlog začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra 2022.

Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ta oseba potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:

  • ime in priimek odgovorne osebe
  • potrjene vse izjave
  • vnesene vse količine proizvodov
  • priložena vsaj ena fotografija
  • digitalni podpis vloge

Vsebina e-vloge za povračilo pavšalnega nadomestila

Vloga za povračilo stroškov je v elektronski obliki. Dostopna bo od 4. decembra in do 20. decembra 2022 na že zgoraj omenjenem spletnem naslovu http://e-kmetija.gov.si. Sestavljena je iz prijavnega obrazca z izjavami. Zahtevata se še vnos podatkov o razdeljenih količinah kruha, masla, medu, mleka in jabolk ter fotografija izvedbe zajtrka ali povezava do spletnega mesta, če je upravičenec posnetke zajtrka objavil na svoji spletni strani. Fotografija mora biti posneta v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20). Dokazila o slovenskem poreklu živil in knjigovodske listine (računi in dobavnice) se vlogi ne prilagajo, ampak jih vlagatelj hrani v svojem arhivu.

V prijavnem obrazcu upravičenec oziroma vlagatelj navede dodatne podatke o vlogi (svoje podatke): naziv kontakta, telefonska številka, davčno število ter ime in priimek odgovorne osebe.

Upravičenec s podpisom soglaša, da agencija preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne more preveriti iz uradnih evidenc, bo na zahtevo predložil sam.

Izplačila

Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in najpozneje do 21. februarja 2023 z izdajo odločbe. Po izdaji odločb izvede izplačilo. Pred izdajo odločb in izplačilom sredstev za povračilo stroškov se izvede administrativna kontrola. Pozvala bo dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo račune, dobavnice, izjave, certifikate ali knjigovodske listine s katerimi izkazujejo poreklo živil. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.

Pomembno obvestilo

Za e-vnos je potrebno pooblastilo ARSKTRP za dostop in uporabo njene spletne aplikacije "Tržni ukrepi".

Poziv k oddaji zahtevka za Tradicionalni slovenski zajtrk