Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vloge za Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Pomoč je namenjena vsem osnovnim šolam, vrtcem in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki sodelujejo pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Namen ukrepa

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru. Ko se zajtrka ne da izvesti na dan slovenske hrane zaradi višje sile ali posebnih ukrepov države, zajtrk lahko izvede na dan, ki ga po predhodnem posvetovanju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Gre za tradicionalen slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz mleka, kruha, masla, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja (v nadaljnjem besedilu: sadje). Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji. Namen ukrepa je da otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji. Želimo poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva za predelavo hrane, ter njenem vplivu na okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Podpora

Agencija bo izplačala podporo za povračilo stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka glede na: število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september in pavšalnega nadomestila v višini 0,63 eura na upravičenca.

Upravičenci

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in izvedejo zajtrk z vsemi živili.

Rok za vložitev vlog, postopek vnosa in oddaje vloge

Vstop v spletno aplikacijo je mogoč na portalu E-kmetija

Vnos in oddaja vloge bo možna samo elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Rok za vložitev vlog je od 4. do 20. decembra .

Če se zajtrk izvede zaradi višje sile ali posebnih ukrepov države na drugi dan, začne teči rok za vložitev vloge naslednji dan po izvedbi zajtrka, izteče pa se 15. dan po izvedbi zajtrka. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.

Če vnos in oddajo vloge v aplikaciji izvede druga oseba, ta oseba potrebuje pooblastilo zakonitega zastopnika digitalnega potrdila. Izpolni se obrazec. Obvezna polja za uspešno oddajo vloge so:

  • ime in priimek odgovorne osebe
  • potrjene vse izjave
  • vnesene vse količine proizvodov
  • priložena vsaj ena fotografija
  • digitalni podpis vloge

Izplačila

Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in pred izplačilom izda odločbo, najpozneje do 21. februarja v naslednjem letu po izvedbi zajtrka.

Agencija bo pred izplačilom izvajala dodatno administrativno kontrolo. Pozvala bo dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo račune, dobavnice, izjave, certifikate ali knjigovodske listine s katerimi izkazujejo poreklo živil. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.

Pomembno obvestilo

Za e-vnos je potrebno pooblastilo ARSKTRP za dostop in uporabo njene spletne aplikacije "Tržni ukrepi". 

Obrazci in navodila