Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje šolske sheme

Novica

Izteka se rok za oddajo zahtevka za 1. obdobje razdeljevanja sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov (31.3.2023).

Vlagatelje pozivamo, da z oddajo zahteva ne čakajo do zadnjega in si še pravočasno uredijo pooblastilo za dostop in uporabo spletne aplikacije TRŽNI UKREPI, če jim je le-to z 31.12.2022 poteklo.

Uvod

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Opis postopka

Šola se mora v šolsko shemo prijaviti vsako leto.

Prijava šole v šolsko shemo je v celoti elektronska. Šola mora elektronsko izpolnjeno vlogo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom, s čimer je elektronsko vlaganje vloge zaključeno.

Šola (odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev) izpolni vlogo elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge šola opravi na vstopnem spletnem mestu agencije: E-kmetija kjer se šola najprej prijavi v informacijski sistem agencije. Navodila za elektronski vnos in oddajo vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli za šolsko leto 2023 2024 so objavljena na spletni strani izvajanje šolske sheme.

Elektronska prijava šol v šolsko shemo 2023/2024 je mogoča od 5. septembra do 1. decembra 2022.

Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo

 1. 31. marec - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanje do 31. 12. preteklega leta;
 2. 30. junij - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanja od 1. 1. tekočega leta do 31. 3. tekočega leta;
 3. 24. september - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanja od 1. 4. tekočega leta do 24. 6. tekočega leta;

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Financiranje

Skupni proračun EU za šolsko shemo znaša 250 milijonov evrov na šolsko leto: 150 milijonov evrov za šolsko sadje in zelenjavo in 100 milijonov evrov za šolsko mleko.

Predpisane so okvirne višine EU pomoči po državah članicah,  vendar pa Evropska komisija za vsako šolsko leto z izvedbenim sklepom določi dokončno višino EU pomoči na posamezno državo članico.

Strategija

Pogoj za sodelovanje države članice v EU šolski shemi je nacionalna 6-letna strategija (v angleščini), izdelana skladno s predpisi EU. Strategija opisuje predvsem cilje in kazalnike, predvideni proračun, ciljne skupine, upravičene proizvode in spremljevalne izobraževalne ukrepe.

Rezultati spremljanja 2020/2021

 • vključenih približno 16 milijonov otrok oziroma 122.206 šol v EU,
 • sodeluje vseh 27 držav članic EU;
 • skupaj približno 55.300 ton sadja in zelenjave, 100.300 m3 mleka in 18.800 m3 mlečnih izdelkov.

Več o šolski shemi EU - spletno mesto Evropske komisije (v angleščini)

Izvajanje šolske sheme v Sloveniji

Ciljna skupina so učenci v osnovni šoli in otroci ter mladostniki v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami.

Upravičeni proizvodi

Upravičeni proizvodi so:

 • šolsko sadje in zelenjava, kjer imata prednost sveže sadje in zelenjave, dodatno v manjšini je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa);
 • šolsko mleko pri čemer ima prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, dodatno v manjšini so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci okusa.

Financiranje

Predpisana okvirna višina EU pomoči na šolsko leto za Slovenijo znaša:

 • za šolsko sadje in zelenjavo: 554.020 evrov;
 • za šolsko mleko: 320.141 evrov.

Evropska komisija za vsako šolsko leto s sklepom določi dokončno višino EU pomoči glede na vsakoletne zahtevke držav članic. Dokončna višina EU pomoči je za Slovenijo vedno višja od okvirne, vendar ni zadostna za pokritje celotnih stroškov sheme. Zato je potrebno nacionalno sofinanciranje, ki je do sedaj znašalo približno 22 %.

Pogoji za sodelovanje v šolski shemi

Upravičenci do pomoči šolske sheme so šole, ki se jim povrnejo stroški nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom, ki redno obiskujejo osnovno šolo ali se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami. Upravičenci so tudi izvajalci spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, obveščanja javnosti in vrednotenja šolske sheme.

Prijava šol v šolsko shemo

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shemo sadja in zelenjave ali za šolsko shemo mleka ali za oboje. Višina pomoči na otroka na šolsko leto je približno 6 evrov za sadje in zelenjavo in do 4 evre za mleko.

Spremljevalni izobraževalni ukrepi 

Spremljevalni izobraževalni ukrepi so obvezni. Skladno s strategijo Slovenija izvaja projektne vsebine v šoli v naravi v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) (izobraževalne malice, kuharske delavnice, obiski kmetij in živilskih obratov, obisk kmeta/strokovnjaka), različne projekte, kot so šolski vrtovi, izobraževanje za delavce šole ipd.

Poleg tega vsaka šola izvaja različne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in namenjen vrednotenju sheme.  Dejavnosti so usmerjene v izobraževanje otrok o dobrih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi ali preprečevanju zavržkov hrane.

Vrednotenje

Izvajalec vrednotenja učinkov šolske sheme je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ga je predlagalo Ministrstvo za zdravje. Vrednotenje med drugim vključuje e-ankete za šole (učence in učitelje) in izvajalce spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. NIJZ izdela poročilo o 5-letnem vrednotenju šolske sheme (prvo bo v februarju leta 2023).

Za več informacij v zvezi z vrednotenjem (vprašalnik in anketa, dodelitev šifre) pokličite na tel.: 01 2441 481, Vida Turk.

Obveščanje javnosti

Vsaka šola izdela predpisan plakat in ga mora imeti izobešenega na vidnem mestu ob/na vhodu v šolo.

Obveznosti upravičenca - šole

Šole so o šolski shemi obveščene preko okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, po e-pošti in na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje uporabljajo Uredbo o izvajanju šolske sheme  in navodila.

Obvezni koraki:

 • šola se vsako leto do 1. decembra prijavi v šolsko shemo za naslednje šolsko leto;
 • s prvim dnem pouka lahko šola začne z izvajanjem šolske sheme (razdeljevanje sadja, zelenjave ali mleka, spremljevalne dejavnosti, letni načrt izvajanja);
 • šola izbere dobavitelje skladno z zakonom o javnem naročanju;
 • šola beleži podatke o razdeljevanju in ima računovodstvo šolske sheme ločeno od ostalega računovodstva;
 • na začetku šolskega leta učenci izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik Načrt za izvajanje šolske sheme (za namen vrednotenja);
 • šola trikrat na šolsko leto pošlje e-zahtevek na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 • konec šolskega leta (maj, junij) učenci ponovno izpolnijo e-vprašalnik za učence in učitelji e-vprašalnik: poročilo o izvajanju šolske sheme (za namen vrednotenja).

Odobritev šol

Osnovna šola se mora v shemo prijaviti za vsako šolsko leto posebej. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) ji dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Do odobritve za izvajanje ŠSH so upravičene osnovne šole, ki so vpisane v razvid, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Šola, ki želi v določenem obdobju sheme, ki traja od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta, prejemati pomoč, mora do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se obdobje sheme začne, na Agencijo vložiti vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč šoli.

Agencija najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja za pomoč šoli. Šolam določi največjo skupno vrednost pomoči na osnovi:

 • vpisanega števila učencev (od 1. do 9. razreda),
 • najvišje vrednosti pomoči na učenca v obdobju ŠSH - okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave in do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Izplačila

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, Agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.

Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

Do finančne podpore je upravičena šola, ki jo je Agencija z odločbo odobrila za namene ŠSH.

Skupna podpora vseh treh zahtevkov ne presega vrednosti, ki je bila šoli dodeljena na odločbi o odobritvi za nemene ŠSH.

Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov elektronsko preko aplikacije SKT najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, razen za tretje obdobje razdelitve, ko naj šole vložijo zahtevek čimprej po zaključku pouka:

 • prvo obdobje: od 1.9. do 31.12. - rok: 31.3.;
 • drugo obdobje: od 1.1. do 31.3. - rok: 30.6.;
 • tretje obdobje: od 1.4. do 24.6. - rok: 24.9., vendar naj šole zahtevek vložijo čimprej po zaključku pouka!

Za vsako razdelitev posebej je potrebno elektronsko preko aplikacije SKT priložiti račune za dobavljene proizvode, ki so bili razdeljeni v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.

Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka za pomoč za proizvode, ki se nahajajo na seznamu dovoljenih proizvodov.

Druge zahteve za izplačilo:

 • Šola mora ločeno voditi podatke o ŠSH.
 • Šola mora pred začetkom izvajanja ŠSH izdelati plakat katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU ŠSH, ki ga sofinancira EU.
 • Šola mora pred koncem šolskega leta izvesti vsaj eno izobraževalno ali promocijsko aktivnost.

Kontrole na kraju samem

Kontrole na kraju samem se izvajajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom.

Glede pomoči, ki se nanaša na dobavo in razdeljevanje proizvodov, pregledi na kraju samem vključujejo zlasti pregled evidenc, vključno s finančno dokumentacijo, kot so računi nakupov in prodaje, dobavnice ali bančni izpiski ter uporabo proizvodov.

Pregledi na kraju samem se lahko opravijo med izvajanjem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. Skupno število pregledov na kraju samem zajema vsaj 5 % pomoči, zahtevane na nacionalni ravni in vsaj 5 % vseh prosilcev za pomoč, ki se ukvarjajo z dobavo in razdeljevanjem proizvodov ter spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi, v posameznem koledarskem letu.

Zakonodaja