Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje šolske sheme

Opis postopka

Šola se mora v šolsko shemo prijaviti vsako leto.

Prijava šole v šolsko shemo je v celoti elektronska. Šola mora elektronsko izpolnjeno vlogo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom, s čimer je elektronsko vlaganje vloge zaključeno.

Šola (odgovorna oseba šole ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev) izpolni vlogo elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge šola opravi na vstopnem spletnem mestu agencije: E-kmetija kjer se šola najprej prijavi v informacijski sistem agencije. Navodila za elektronski vnos in oddajo vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli za šolsko leto 2024 2025 so objavljena na spletni strani Izvajanje šolske sheme.

Elektronska prijava šol v šolsko shemo 2024/2025 je mogoča od 4. septembra do 1. decembra 2023.

Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo

 1. 31. marec - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanje do 31. 12. preteklega leta;
 2. 30. junij - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanja od 1. 1. tekočega leta do 31. 3. tekočega leta;
 3. 24. september - oddaja zahtevkov za izplačilo za obdobje razdeljevanja od 1. 4. tekočega leta do 24. 6. tekočega leta;

Odobritev šol

Osnovna šola se mora v shemo prijaviti za vsako šolsko leto posebej. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) ji dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave ter do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Do odobritve za izvajanje ŠSH so upravičene osnovne šole, ki so vpisane v razvid, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Šola, ki želi v določenem obdobju sheme, ki traja od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta, prejemati pomoč, mora do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se obdobje sheme začne, na Agencijo vložiti vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč šoli.

Agencija najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja za pomoč šoli. Šolam določi največjo skupno vrednost pomoči na osnovi:

 • vpisanega števila učencev (od 1. do 9. razreda),
 • najvišje vrednosti pomoči na učenca v obdobju ŠSH - okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave in do 4 EUR za razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.

Izplačila

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, Agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami dokazati, da so bili razdeljeni proizvodi porabljeni izključno za prehrano učencev šole, in mora zato voditi ločene evidence za ŠSH.

Agencija pred izplačilom izvaja pregled na šolah, kjer se pregleda knjigovodstvo šole, iz katerega mora biti razvidno namensko razdeljevanje proizvodov.

Do finančne podpore je upravičena šola, ki jo je Agencija z odločbo odobrila za namene ŠSH.

Skupna podpora vseh treh zahtevkov ne presega vrednosti, ki je bila šoli dodeljena na odločbi o odobritvi za nemene ŠSH.

Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov elektronsko preko aplikacije SKT najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, razen za tretje obdobje razdelitve, ko naj šole vložijo zahtevek čimprej po zaključku pouka:

 • prvo obdobje: od 1.9. do 31.12. - rok: 31.3.;
 • drugo obdobje: od 1.1. do 31.3. - rok: 30.6.;
 • tretje obdobje: od 1.4. do 24.6. - rok: 24.9., vendar naj šole zahtevek vložijo čimprej po zaključku pouka!

Za vsako razdelitev posebej je potrebno elektronsko preko aplikacije SKT priložiti račune za dobavljene proizvode, ki so bili razdeljeni v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.

Agencija izplača podporo v treh mesecih od dneva vložitve pravilno izpolnjenega in veljavnega zahtevka za pomoč za proizvode, ki se nahajajo na seznamu dovoljenih proizvodov.

Druge zahteve za izplačilo:

 • Šola mora ločeno voditi podatke o ŠSH.
 • Šola mora pred začetkom izvajanja ŠSH izdelati plakat katerega namen je obveščanje javnosti, da je šola vključena v EU ŠSH, ki ga sofinancira EU.
 • Šola mora pred koncem šolskega leta izvesti vsaj eno izobraževalno ali promocijsko aktivnost.

Kontrole na kraju samem

Kontrole na kraju samem se izvajajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom.

Glede pomoči, ki se nanaša na dobavo in razdeljevanje proizvodov, pregledi na kraju samem vključujejo zlasti pregled evidenc, vključno s finančno dokumentacijo, kot so računi nakupov in prodaje, dobavnice ali bančni izpiski ter uporabo proizvodov.

Pregledi na kraju samem se lahko opravijo med izvajanjem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. Skupno število pregledov na kraju samem zajema vsaj 5 % pomoči, zahtevane na nacionalni ravni in vsaj 5 % vseh prosilcev za pomoč, ki se ukvarjajo z dobavo in razdeljevanjem proizvodov ter spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi, v posameznem koledarskem letu.

Zakonodaja