Skoči do osrednje vsebine

Intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov

V programskem obdobju 2023–2027, ki traja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027, se v zvezi z Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23; v nadaljevanju Uredba) izvajajo naslednje intervencije in podintervencije:

V programskem obdobju 2023–2027, ki traja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027, se v zvezi z Uredbo o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljevanju Uredba) izvajajo naslednje intervencije in podintervencije:

SI01 PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU

SI01.01 Usposabljanje v čebelarstvu

Namen

Namen podintervencije usposabljanje v čebelarstvu je zagotoviti kakovostno usposabljanje čebelarjev. Usposabljanje pomembno prispeva k širjenju informacij, uvajanju dobrih praks, sodelovanju, pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k izpopolnjevanju znanja čebelarjev.

Izvajalec

Izvajalec usposabljanj v čebelarstvu je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja usposabljanj v čebelarstvu ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa usposabljanj in je izbran na javnem naročilu.

SI01.02 Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel  

Namen

Namen podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel je zagotoviti kakovostno izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, kar pomembno prispeva k širjenju informacij, uvajanju dobrih praks, sodelovanju, pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k izpopolnjevanju znanja čebelarjev. Kakovostno izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja opraševalcev in posledično bolj kakovostnim čebeljim pridelkom.

Izvajalec

Izvajalec izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja izobraževanj o zdravstvenem varstvu čebel ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa izobraževanja in je izbran na javnem naročilu.

SI01.03 Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu

Namen

Namen podintervencije vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu je oskrba čebelnjaka in čebelje družine za prenos znanja v čebelarstvu.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja,  ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev oziroma podukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v skladu z Uredbo, ki ureja izvajanje ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, in opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 17. člena Uredbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

SI02 PODPORA ČEBELARJEM IN ČEBELARSKIM DRUŠTVOM

SI02.01 Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

Namen

Namen podintervencije sofinanciranje nakupa čebelarske opreme je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 23. člena Uredbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 (gov.si)

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

SI02.02 Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov

Namen

Namen podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov je obnova starih tipičnih čebelnjakov. To so stari tipični čebelnjaki (v nadaljnjem besedilu: tipični čebelnjaki), ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ČZS), ki je dostopen na spletni strani ČZS oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 27. člena Uredbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov

Podrobnejše informacije o javnem razpisu  

SI02.03 Sofinanciranje zdravil dovoljenih v ekološkem čebelarstvu

Namen

Namen podintervencije sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, je zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 33. člena Uredbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu  

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

SI02.04 Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin

Namen

Namen podintervencije sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.

(2) Upravičenec do podpore je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki sadike medovitih rastlin razdeli čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge in izpolnjuje pogoje iz 39. člena.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024 (gov.si)

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

SI02.05 Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov

Namen

Namen sofinanciranja iz podintervencije podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj do podpore je vlagatelj, ki je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.

(2) Upravičenec do podpore je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izvaja pašne rede in izpolnjuje pogoje iz 44. člena Uredbe.

SI03 VZREJA ČEBELJIH MATIC

SI03.01 Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Namen

Namen sofinanciranja iz podintervencije sofinanciranje vzreje čebeljih matic je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki vzreja čebelje matice in ima odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono ter izvaja preizkušanje in vzrejo izbranih matic v skladu s potrjenim rejskim programom ter izpolnjuje pogoje iz 50. člena Uredbe.

SI03.02 Osnovna odbira in menjava čebeljih matic

Namen

Namen sofinanciranja iz podintervencije osnovna odbira in menjava čebeljih matic je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji.

Izvajalec

(1) Izvajalec podintervencije osnovna odbira in menjava čebeljih matic je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja vzreje čebeljih matic in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

(2) Končni prejemniki primernih čebeljih matic za menjavo so čebelarji, pri katerih je ugotovljeno odstopanje v čebeljih družinah od pasemske čistosti ter ki izpolnjujejo pogoje iz 55. člena te Uredbe.

SI03.03 Kakovost matic

Namen

Namen podintervencije kakovost matic je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije kakovost matic je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja vzreje čebeljih matic in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI04  RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU ČEBELARSTVA

SI04.01 Karakterizacija čebeljih pridelkov

Namen

Namen podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov je prispevati k razvoju čebelarstva, kar bo izboljšalo ekonomičnost in konkurenčnost sektorja z dopolnitvijo zbirke podatkov o lastnostih (funkcionalnih, botanični/geografski izvor) čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis, strup.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije karakterizacija čebeljih pridelkov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja karakterizacije čebeljih pridelkov in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI04.02 Ugotavljanje učinkov masaže z medom

Namen

Namen podintervencije ugotavljanje učinkov masaže z medom je s proučevanjem učinkov masaže z medom prispevati k razvoju čebelarstva.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije ugotavljanje učinkov masaže z medom je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja apiterapije ali zdravstva ter ima izkušnje in certifikat iz masaže ali apiterapije ter je izbran na javnem naročilu.

SI04.03 Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja

Namen

Namen podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja je proučevanje alternativnih paš in povzročiteljev medenja na višjih nadmorskih višinah in s tem prispevati k razvoju čebelarstva.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI04.04 Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti  v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov

Namen

Namen podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov je proučevanje in testiranje panjske tehnologije v klimatsko različnih pašnih pogojih in uvajanje informacijske tehnologije ter s tem prispevati k razvoju čebelarstva.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami prek inovacijskih projektov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva in ekonomike čebelarstva, ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja čebelarstva in je izbran na javnem naročilu

SI04.05 Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev

Namen

Namen podintervencije testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev je izboljšanje nadzora nad varozo, izboljšanje učinkovitosti zdravljenja varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja spremljanja napadenosti čebel z varojami in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja zatiranja varoze ter je izbran na javnem naročilu.

SI04.06 Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze

Namen

Namen podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze je izboljšanje nadzora nad varozo, izboljšanje učinkovitosti zdravljenja varoze ter iskanje drugih načinov zatiranja varoze.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja raziskav zatiranja varoze in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI04.07 Analiza čebeljih pridelkov

Namen

Namen podintervencije analiza čebeljih pridelkov je podpora za izvajanje analiz čebeljih pridelkov, ki bodo omogočile pregled stanja na terenu glede različnih analiz čebeljih pridelkov in podale informacije čebelarjem o kakovosti njihovih pridelkov.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije analiza čebeljih pridelkov je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja analiz čebeljih pridelkov in ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI05  PROMOCIJA IN RAZISKAVA TRGA SEKTORJA ČEBELARSTVO

SI05.01 Promocija čebelarstva

Namen

Namen podintervencije promocija čebelarstva je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo in ima najmanj 10 članov Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (v nadaljnjem besedilu: PRO), ki so vpisani v register čebelnjakov.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje iz 83. člena te Uredbe.

SI05.02 Raziskava trga

Namen

Namen podintervencije raziskava trga je temeljita tržna raziskava o razmerah na trgu, porabi čebeljih pridelkov in odnosu širše javnosti do čebelarstva.

Izvajalec

Izvajalec podintervencije raziskava trga je pravna oseba, ki izkazuje reference s področja raziskav in analiz trga, ima delovne oziroma strokovne izkušnje s tega področja ter je izbran na javnem naročilu.

SI06  KAKOVOST IN VARNOST ČEBELJIH PRIDELKOV

SI06_01 Sofinanciranje nakupa satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah

Namen

Namen podintervencije sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah je zagotoviti večjo kakovost in varnost medu in ostalih čebeljih pridelkov s sofinanciranjem nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom, analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah.

Vlagatelj in upravičenec

(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki čebelari na ozemlju Republike Slovenije in je vpisan v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.

(2) Upravičenec je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 92. člena Uredbe.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Povezava do javnega razpisa in razpisne dokumentacije:

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024

Podrobnejše informacije o javnem razpisu

 

Navodila za e-vnos v aplikacijo PRPV2327

VNOS VLOGE (E-kmetijstvo; Spletna aplikacija za oddajo vlog iz Strateškega načrta 2023-2027)

https://www.gov.si/zbirke/storitve/e-poslovanje-e-kmetija/

Video navodila za vnos vloge in predstavitev aplikacije

Dodatna navodila za vlagatelje: Ponovni dostop do svojih vlog