Skoči do osrednje vsebine

Podpora za krizno destilacijo vina v letu 2021

Namenjena je pridelovalcem vina, kateri izpolnjujejo spodnje pogoje.

Namen ukrepa:

Pridelovalcem vina se prizna podpora za količine vina, ki se ne tržijo in jih ni mogoče uskladiščiti na podlagi Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19. Alkohol, proizveden z destilacijo z vina, mora biti uporabljen za  industrijske namene, med drugim za razkužila, farmacevtske izdelke in pridobivanje energije. Podpora se prizna za vino, ki je predmet destilacije, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020.

Upravičenci:

Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom Uredbe 592/2020/EU lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki je imel na dan 1. marec 2021:

 • v register prijavljenih vsaj 100.00 litrov vina letnika 2020, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, destilira ali oddaja v destilacijo najmanj 25.000 l vina (pogoj iz prve alineje prvega odst. 9.b čl. Uredbe),
 • v register prijavljenih manj kot 100.000 l vina letnik 2020, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, destilira ali oddaja  v destilacijo najmanj 5.000 l vina  (pogoj iz druge alineje prvega odst. 9.b čl. Uredbe),
 • v register prijavljenih vsaj 15.000 l vina letnik 2020, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje vina, odkupljenega od pridelovalcev grozdja, destilira ali oddaja v destilacijo najmanj 25.000 l vina in v letu 2021 ni bistveno zmanjšal odkupa grozdja (pogoj iz prvega in drugega odstavka 9.a člena Uredbe).

Upravičenec lahko pridobi podporo za količino vina, ki ne presega 30 % količine prijave zalog vina s slovenskim poreklom za leto 2020.

Prav tako ima lahko upravičenec na dan oddaje zahtevka neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki ne presega 50 eurov.

Višina podpore:

 • Višina podpore znaša 0,80 eurov na liter vina, ki je predmet destilacije;

Podpora se lahko dodeli v obliki predplačila, kadar upravičenec ob oddaji zahtevka ne razpolaga z dokazilom o oddaji vina destilarni oz. z dokazilom o destilaciji vina, z izjavo destilarne in dokazilom, da bo alkohol uporabljen izključno v industrijske namene oz. izjavo destilarne, da za to vino ne bo uveljavljala pomoči za destilacijo vina iz sredstev EU ali druge države članice.

  Če vsota upravičenih zahtevkov v letu 2021 presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina, se zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s prednostnimi merili Uredbe, pri čemer se upošteva prijava pridelka letnika 2020.

  Vlaganje zahtevka:

  Upravičenec pošlje zahtevek za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom do 20. julija 2021.

  Izplačilo podpore:

  O izpolnjevanju pogojev odloči Agencija z odločbo, najpozneje do 30. septembra 2021.

  Varščine:

  Agencija lahko dodeli podporo v skladu s 7.a odstavkom 3. člena Delegirane Uredbe (EU) 2020/592 na podlagi predplačil. Upravičenec najpozneje do 20. julija 2021 položi varščino v višini 110 % pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. 

  Pravne podlage:

  • Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3);
  • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);

  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU);
  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU).

  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15.7.2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15.2.2017, str. 37, v nadaljevanju: Uredba 2016/1150/EU);

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 2020/419, z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);

  • Zakon o kmetijstvu 
  • Zakon o splošnem upravnem postopku 

  • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19  (Uradni list RS, št. 103/20 , 124/20 in 69/21)

  • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike 
  • Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina 

  • Pravilnik o Registru kmetijskih gospodarstev