Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za vložitev zahtevka za Podporo za krizno destilacijo vina v letu 2021

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje, pridelovalce vina k oddaji zahtevkov za Podporo za krizno destilacijo vina v letu 2021.
Rok za oddajo zahtevkov se izteče 20. 7. 2021.

Vlagatelje obveščamo, da morajo ob oddaji zahtevka priložiti vsa dokazila (izjave in soglasja), ki izkazujejo izvedbo in namen ukrepa krizna destilacija vina:

  • Dokazilo o prodaji vina destilarni (pogodba in račun o prodaji vina destilarni);
  • Dokazilo o odkupni ceni vina s strani destilarne (račun o prodaji vina destilarni); podpora je upravičena le, če stroški pridelave vina ne presegajo stroškov pridelave vina za vinsko leto 2020/2021;
  • Dokazilo o količini vina, predanega v destilarno (CMR, MNR, proizvodnji plan…), račun za storitev (če je uslužnostna destilacija);
  • Dokazilo imetnika trošarinskega skladišča o izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola, ki je bil proizveden z destilacijo vina (Zapisnik davčnega organa o izvedeni popolni denaturaciji etilnega alkohola, ki je bil proizveden z destilacijo vina; če gre za storitev denaturacije tudi naziv osebe, katere etilni alkohol se je denaturiral, čas zaključka denaturacije, podatek o količini etilnega alkohola, ki je bil popolnoma denaturiran v skladu z ZTro-1, dan odpreme popolnoma denaturiranega etilnega alkohola iz trošarinskega skladišča k proizvajalcu etilnega alkohola). 

Za količino vina, ki do 20. 7. 2021 še ne bo destilirana, vlagatelj vloži ločeni zahtevek za dodelitev podpore v obliki predplačila in hkrati položi varščino v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila.

Zahtevek je mogoče oddati po pošti priporočeno na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«, lahko se ga odda v sprejemni pisarni Agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s kvalificiranim elektronskim podpisom.