Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje ukrepov PRP 2007-2013 (poročanje, kontrole)

Programsko obdobje razvoja podeželja 2007-2013 se je zaključilo, zato se oddaja vlog in zahtevkov ne izvaja več. Upravičenci pa so do izteka petletnih obveznosti dolžni poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za posamezne ukrepe. Izvajajo se tudi naknadni pregledi naložbenih operacij, za katere še veljajo obveznosti.

Kontrole na kraju samem

Programsko obdobje razvoja podeželja 2007-2013 se je zaključilo, zato se izvajajo le naknadni pregledi naložbenih operacij. Naknadna preverjanja se izvajajo v skladu z  Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo.

Naknadni pregledi v posameznem koledarskem letu zajemajo vsaj 1 % izdatkov EKSRP za naložbene operacije, za katere še veljajo obveznosti. Vzorec za preglede na kraju samem se izbere naključno in na podlagi analize tveganja ter finančnega vpliva različnih operacij, vrst operacij ali ukrepov. 

Pri naknadnih pregledih kontrolorji preverijo:

 • opravljanje dejavnosti po prejemu sredstev;
 • namen dodelitve sredstev;
 • doseganje ciljev naložbe;
 • hramba dokumentacije;
 • zagotavljanje označevanja vira sofinanciranja;
 • obseg kmetijskih zemljišč in obseg GVŽ;

Naknadni pregledi se izvajajo pri ukrepih:

 • 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij (pred iztekom obveznosti se preveri izvedbo razvojnih ciljev
 • 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
 • 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
 • 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
 • 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva
 • 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
 • 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij
 • 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvoVzorec zapisnika o kontroli:
 • 322 - Obnova in razvoj vasi
 • 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
 • 411, 412, 413 - Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
 • 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
 • Pri ukrepu 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij se pred iztekom obveznosti preveri izvedbo razvojnih ciljev. 

Kontrole na kraju samem za ukrep "Zgodnje upokojevanje"

Vzorec

Kontrola se nanaša na izbrana kmetijska gospodarstva oz. vlagatelje zahtevkov za ukrep Zgodnje upokojevanje (prenosnike in prevzemnike), ki so vlogo za ukrep oddali v letih 2008-2012.

Obseg kontrol na kraju samem se izvede na podlagi 31. člena Uredbe komisije ES 1122/2009 in 25., 26. ter 27. člena Uredbe komisije ES št. 65/2011.

Celoten vzorec KMG predvidenih za kontrolo izpolnjevanja obveznosti prenosnikov in prevzemnikov iz PRP 2007-2013 zajema najmanj 5 % javnih izdatkov (EU del izplačane rente) v tekočem letu.

Kontrola

Kontrole ukrepa zgodnje upokojevanje kmetov med izplačilom rente se izvajajo na kmetijskih gospodarstvih, ki so v preteklih obdobjih vložila zahtevek za zgodnje upokojevanje kmetov in so še vedno v desetletnem obdobju izplačevanja rente. Predmet kontrole so tako prenosniki, kakor tudi prevzemniki kmetijskih gospodarstev.

Kontrolni pregled obsega dva dela:

 • kontrolo izpolnjevanja obveznosti za ukrep Zgodnje upokojevanje pri prenosniku,
 • kontrolo izpolnjevanja obveznosti za ukrep Zgodnje upokojevanje pri prevzemniku.

Pri pregledu na kraju samem med izplačilom rente se preverja:

Pri prenosniku:

 • dokumentacija, ki jo mora hraniti vlagatelj zahtevka,
 • da se prenosnik ne ukvarja s komercialnim kmetovanjem;

Pri prevzemniku:

 • izpolnjevanje dobre kmetijske prakse,
 • ali prevzemnik obdeluje na prevzetih kmetijskih površinah,
 • ali je prevzemnik ohranil obseg prevzetega staleža živali,
 • preveritev načrta gospodarjenja oz. poslovnega načrta.

Čas izvedbe kontrol

Kontrole za tekoče leto za ukrep Zgodnje upokojevanje se opravljajo skozi celotno leto. Če se izbranim kmetijskim gospodarstvom obveznosti (za prenosnike in/ali prevzemnike) iztečejo med letom, se kontrola opravi še pred potekom obveznosti.