Skoči do osrednje vsebine

Vlaganje zahtevkov za izplačilo za ukrep informiranja o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah

Evropska politika promocije podpira proizvajalce, da prodajajo svoje izdelke v vse bolj konkurenčnem svetu in s tem zagotavlja delovna mesta in gospodarsko rast v Evropi.

Namen ukrepa kmetijske politike je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah s ciljem povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.

F.A.Q.

Letni delovni program

Evropska komisija vsako leto sprejme letni delovni program (annual work programme - AWP), ki opredeljuje strateške prednostne naloge za spodbujanje potrošnje EU kmetijskih proizvodov EU in  vsebuje merila financiranja. Upravičenci bodo izbrani na podlagi razpisa za zbiranje predlogov programov, objavljenega enkrat letno.

Spletni portal za oddajo predlogov programov.

 

Javni poziv

Evropska komisija objavi razpis za zbiranje predlogov programov. Do poziva lahko dostopamo preko spletne strani izvajalske agencije REA - European Research Executive Agency, na spletni strani Evropske komisije in na spletnem portalu za raziskave in inovacije Horizon 2020.

Predlagateljice programov so lahko trgovinske ali panožne organizacije, organizacije proizvajalcev ali organi agroživilskih sektorjev. Informacijski in promocijski programi lahko zajemajo vse proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (EU) št 1144/2014 in v Prilogi I Pogodbe PDEU EU (razen tobaka).

Možni sta dve vrsti programov za promocijo:

  • Enostavni program je program promocije z eno ali več organizacij predlagateljic, ki so iz iste države članice,
  • Multi program je program, ki ga predložita vsaj dve organizaciji predlagateljici iz vsaj dveh držav članic oz. ena ali več evropskih organizacij.

Izbor enostavnih programov

Izbor enostavnih programov izvedejo trije neodvisni strokovnjaki na REA. O izboru potrjenih programov Agencija obvesti organizacije predlagateljice takoj po prejemu uradne odločitve EK (predvidoma oktober-november). 

Izbrane organizacije predlagateljice nato v 90 dneh podpišejo Sporazum o sofinanciranju (SL, EN)  .

Pred podpisom pogodbe se potrdi postopek izbora izvajalca.

Smernice Evropske komisije za postopek izbora

- Smernice Agencije za preveritev postopka izbora

Smernice za zdravo prehranjevanje v Republiki Sloveniji

Organizacije predlagateljice moraj zagotoviti, da uporabljeno vizualno informacijsko in promocijsko gradivo vsebuje sklic na nacionalne smernice zdravega prehranjevanja ciljnih držav članic za promovirane proizvode.

V Sloveniji se uporabljajo naslednje smernice Inštituta za javno zdravje:

OBRAZCI ZA POROČILA

Kontrole na kraju samem

Pregledi na kraju samem se izvedejo za vse enostavne programe. Pregledi se lahko omejijo na vzorec, ki zajema vsaj 30 % upravičenih stroškov.

Zakonodaja

  • Uredba (EU) št. 1144/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu inv tretjih državah
  • Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 1/17)