Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vlog na javne razpise za ukrepe PRP 2014-2020

Javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vloge pa prejema in obravnava Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vsi pogoji za pridobitev sredstev, razpisna dokumentacija, navodila za vnos vlog in ostale informacije so dostopni v okviru objave vsakega javnega razpisa.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Kontrole na kraju samem PRP 2014-2020

Pri ukrepih Programa razvoja podeželja 2014-2020 se kontrole na kraju samem izvajajo v skladu z določili Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo.

Preverja se vsaj 5 % izdatkov, ki jih sofinancira EKSRP in ki jih plačilna agencija plača znotraj koledarskega leta. Za doseganje minimalne stopnje (vsaj 5 % izdatkov) se izvede vzorčenje. Vzorec za preglede na kraju samem se izbere naključno in na podlagi analize.

Pri ukrepih Programa razvoja podeželja 2014-2020 se izvajajo kontrole na kraju samem:

 • pred odobritvijo vloge;
 • pred izplačilom zahtevka;
 • pred končnim izplačilom zahtevka oz. ob zaključku operacije;
 • naknadna preverjanja po izplačilu sredstev.

Kontrolni pregled vlog pred odobritvijo, pred izplačilom zahtevka oz. pred končnim plačilom zajema naslednje vsebine pregleda:

 • izvedbo podprte operacije;
 • skladnost operacije z veljavnimi predpisi;
 • točnost podatkov upravičenca glede na osnovne dokumente;
 • uporaba operacije;
 • hramba dokumentacije.

Naknadni pregledi v posameznem koledarskem letu zajemajo vsaj 1 % izdatkov EKSRP za naložbene operacije, za katere še veljajo obveznosti. Vzorec za preglede na kraju samem se izbere na podlagi analize tveganja in finančnega vpliva različnih operacij, vrst operacij ali ukrepov.

Kontrole se izvajajo za podukrepe:

1.1- Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnost

Vzorci zapisnikov o kontroli med izvajanjem javnega naročila:

Zapisnik_usposabljanje 1.1_dobrobit živali_ drobnica
Zapisnik_usposabljanje 1.1_dobrobit živali_govedoreja
Zapisnik_usposabljanje 1.1_dobrobit živali_prašičereja
Zapisnik_usposabljanje 1.1_pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Zapisnik_prehodno usposabljanje 1.1._KOPOP
Zapisnik_usposabljanje 1.1_KOPOP
Zapisnik_usposabljanje 1.1_ekološko kmetijstvo
Zapisnik_usposabljanje 1.1_varno delo s traktorjem
Zapisnik_usposabljanje 1.1_varno delo z motorno žago

Vzorec zapisnika o kontroli pred izplačilom:

Zapisnik_usposabljanje 1.1_ kontrola pred zadnjim izplačilom

1.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Vzorec zapisnika o kontroli med izvajanjem javnega naročila:

Zapisnik_svetovanje 1.2_namakalni sistem_kontrola med izvajanjem

Vzorec zapisnika o kontroli pred izplačilom:

Zapisnik_svetovanje 1.2_kontrola pred izplačilom

2.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Vzorca zapisnikov o kontroli pred odobritvijo vloge: 

Zapisnik_4.3_operacija 2_gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom_kontrola pred odobritvijo vloge 
Zapisnik_4.3_operacija 3_tehnološka posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom_kontrola pred odobritvijo vloge

Vzorca zapisnikov o kontroli pred izplačilom zahtevka oz. pred izplačilom zadnjega zahtevka:

Zapisnik_4.3_operacija 2_gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom_kontrola pred izplačilom zahtevka
Zapisnik_4.3_operacija 3_tehnološka posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom_kontrola pred izplačilom zahtevka

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Vzorec zapisnika o kontroli pred odobritvijo vloge oz. pred izplačilom prvega obroka:

Zapisnik_6.1_kontrola pred odobritvijo vloge

Vzorec zapisnika o kontroli pred izplačilom drugega obroka:

Zapisnik_6.1_kontrola pred izplačilom drugega obroka


6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov
- operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
- operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
- operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
- operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu
16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
16.5 - Okolje in podnebne spremembe
16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji
19.1 - Pripravljalna podpora
19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
20 - Tehnična pomoč

 • Razvoj podeželja

  Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri in prilagajanje na podnebne spremembe, uravnotežen razvoj podeželskih območij, prenos znanja in inovacij