Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje ukrepov na področju ribištva

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

 • Finančne podpore za sektor ribištva, akvakulture in pomorstva

  Slovenija je kot članica Evropske unije upravičena do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva in financira projekte za nova delovna mesta in boljšo kakovost življenja obalnih skupnosti.

Kontrole na kraju samem za ukrepe Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Pri ukrepih Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 se kontrole na kraju samem izvajajo v skladu z določili Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Izvajamo kontrole na kraju samem:

 • pred izplačilom zahtevka;
 • pred končnim izplačilom zahtevka oz. ob zaključku operacije;
 • naknadna preverjanja po izplačilu sredstev.

Pri kontrolnem pregledu na kraju samem je treba preveriti:

 • izvedbo podprte operacije;
 • skladnost operacije z veljavnimi predpisi;
 • točnost podatkov upravičenca glede na osnovne dokumente;
 • uporabo operacije;
 • hrambo dokumentacije.

Naknadna preverjanja investicijskih dejavnosti se izvajajo v obsegu najmanj 1 %  izplačanih vlog, za katere velja petletna oz. desetletna obveznost.

Izvajamo kontrole na kraju samem za ukrepe:

 • Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja
 • Inovacije
 • Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
 • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
 • Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Kontrole na kraju samem za ukrepe Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013

V okviru ukrepov Operativnega programa za razvoj ribištva 2017-2013 izvajamo naknadne kontrole investicijskih dejavnosti v obsegu najmanj 1 % izplačanih vlog, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako koledarsko leto. 

Naknadna kontrole izvajamo pri ukrepih:

 • Produktivne naložbe v ribogojstvo
 • Predelava in trženje
 • Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja