Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje ukrepov na področju ribištva

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

 • Finančne podpore za sektor ribištva, akvakulture in pomorstva

  Sektorju ribištva in akvakulture so na voljo finančne podpore v okviru nacionalnega proračuna (na primer pomoč za sofinanciranje zavarovalnih premij in državne pomoči. Največji del podpor pokrivajo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za finančno obdobje 2014-2020 z izvajanjem do 2023 in Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za finančno obdobje 2021-2027 z izvajanjem do 2030.

Kontrole na kraju samem za ukrepe Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

Pri ukrepih Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 se kontrole na kraju samem izvajajo v skladu z določili Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

Izvajamo kontrole na kraju samem:

 • pred izplačilom zahtevka;
 • pred končnim izplačilom zahtevka oz. ob zaključku operacije;
 • naknadna preverjanja po izplačilu sredstev.

Pri kontrolnem pregledu na kraju samem je treba preveriti:

 • izvedbo podprte operacije;
 • skladnost operacije z veljavnimi predpisi;
 • točnost podatkov upravičenca glede na osnovne dokumente;
 • uporabo operacije;
 • hrambo dokumentacije.

Naknadna preverjanja investicijskih dejavnosti se izvajajo v obsegu najmanj 1 %  izplačanih vlog, za katere velja petletna oz. desetletna obveznost.

Izvajamo kontrole na kraju samem za ukrepe:

 • Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja;
 • Inovacije;
 • Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura;
 • Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve;
 • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 • Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo;
 • Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;

Kontrole na kraju samem za ukrepe Operativnega programa za razvoj ribištva 2007-2013

V okviru ukrepov Operativnega programa za razvoj ribištva 2017-2013 izvajamo naknadne kontrole investicijskih dejavnosti v obsegu najmanj 1 % izplačanih vlog, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako koledarsko leto. 

Naknadna kontrole izvajamo pri ukrepih:

 • Produktivne naložbe v ribogojstvo;
 • Predelava in trženje;
 • Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja;