Skoči do osrednje vsebine

Finančne podpore za sektor ribištva, akvakulture in pomorstva

Slovenija je kot članica Evropske unije upravičena do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva in financira projekte za nova delovna mesta in boljšo kakovost življenja obalnih skupnosti.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 je programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Za izvajanje ukrepov iz ESPR med 2014 in 2020 je v Sloveniji na voljo 32.647.360,88 evrov.

Z ukrepi operativnega programa sledimo ciljem Strategije Evropa 2020, izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma ter šestim prednostnim nalogam Unije:

 • spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva,
 • pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture,
 • pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike,
 • povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije pospeševanje trženja in predelave,
  pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike.

Morski gospodarski ribolov

Ukrepi so namenjeni ohranitvi tradicije slovenskega morskega ribištva, izboljšanju njegove konkurenčnosti in trajnostnega razvoja ob hkratnem zagotavljanju ciljev reforme skupne ribiške politike.

Višina dodeljenih sredstev je 4,07 milijona evrov z ukrepi:

 • Zdravje in varnost
 • Začasno prenehanje ribolovne dejavnosti
 • Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja
 • Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti
 • Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova
 • Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Akvakultura

Glede na zaznane potrebe in naravne možnosti ima Slovenija potencial za nadaljnji razvoj konkurenčne in trajnostne akvakulture. Z ukrepi podpiramo mala in srednja podjetja, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter spodbujamo konkurenčnost in inovativnost sektorja.

Višina dodeljenih sredstev je 8 milijonov evrov z ukrepi:

 • Inovacije
 • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
 • Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi
 • Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže
 • Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
 • Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
 • Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
 • Ukrepi javnega zdravja

Skupna ribiška politika

Ključna strateška usmeritev za izvajanje določil reformirane skupne ribiške politike na področju nadzora nad ribištvom je zagotoviti ustrezno izvajanje nadzora, inšpekcij in izvrševanja, ki bo prispevalo k trajnostnemu izkoriščanju morskih bioloških virov in varovanju morskega okolja.

Višina dodeljenih sredstev je 5,22 milijona evrov z ukrepi:

 • Nadzor in izvrševanje
 • Zbiranje podatkov

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Ta pristop omogoča dvig dodane vrednosti lokalnim območjem in priložnost za razvoj v okviru lokalnih potreb in priložnosti, kar omogoča povečanje socialne blaginje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Višina dodeljenih sredstev je 6,67 milijona evrov z ukrepi:

 • Pripravljalna podpora
 • Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno s tekočimi stroški in animacijo za delovanje lokalnih akcijskih skupin
 • Dejavnosti sodelovanja

Trženje in predelava

S spodbujanjem tržnih ukrepov in naložb v predelovalni industriji krepimo proizvodni potencial sektorja, zagotavljamo boljše trženjske možnosti proizvajalcem in omogočamo večjo prepoznavnost celotnega ribiškega sektorja.

Višina dodeljenih sredstev je 4,71 milijona evrov z ukrepi:

 • Ukrepi za trženje
  • Organizacije proizvajalcev
  • Analiza trga
  • Sledljivost ribiških proizvodov
  • Promocijske kampanje
 • Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Celostna pomorska politika

Z ukrepi celostne pomorske politike spodbujamo varstvo morskega okolja in boljše poznavanje dejanskega stanja morskega okolja na podlagi Okvirne direktive o morski strategiji.

Višina dodeljenih sredstev je 1,33 milijona evrov z ukrepi:

 • Celostni pomorski nadzor
 • Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov
 • Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja
 • Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji

  Skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).
  Strategije in programi
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja