Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kontrol na kraju samem za zahtevke zbirne vloge

Pregledi na kraju samem za ukrepe na površino

S pregledi na kraju samem se ugotavlja, ali prijavljena kmetijska površina in v določenih primerih kmetijska rastlina izpolnjujeta predpisane pogoje za zahtevan ukrep. V Sloveniji preglede na kraju samem za ukrepe na površino izvajamo na klasičen način - s pregledom na kraju samem in z daljinskim zaznavanjem.

Pregled površin se opravlja na kmetijskih gospodarstvih, ki so vložila zahtevek za:

 • Neposredna plačila na površino:
 • shema osnovnega plačila
  • plačilo za zeleno komponento,
  • plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO),
  • proizvodno vezana podpora (strna žita, zelenjadnice),
  • shema za mlade kmete,
  • shema za male kmete.
 • Plačila na površino za ukrepe iz PRP 2014–2020:
  • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP),
  • ekološko kmetovanje (EK),
  • plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
 • Površine se pregledujejo tudi pri kontrolah navzkrižne skladnosti. 

Stopnja kontrole

Kontrola upravičenosti vlog in zahtevkov za plačila na površino se izvaja s pregledi na kraju samem na vzorcu kontrolne populacije nosilcev KMG, določenem v 30. do 33. členu Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 in v 20. členu Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019. 

Stopnje kontrole na kraju samem za sheme neposrednih plačil na površino, razen za zeleno komponento, zajemajo vsaj:

 • 5 % vseh upravičencev, ki vlagajo vloge za shemo osnovnega plačila (SOP),
 • 5 % vseh upravičencev, ki vlagajo vloge za plačila za območja z naravnimi omejitvami (PONO),
 • 5 % vseh upravičencev, ki vlagajo vloge za plačila za mlade kmete,
 • 5 % vseh upravičencev, ki vlagajo vloge za izplačilo plačil na površino za proizvodno vezane podpore (PVP),
 • 5 % vseh upravičencev, ki vlagajo vloge za izplačilo za plačila za male kmete,
 • 20 % površin, prijavljenih za proizvodnjo konoplje.

Stopnja kontrole za vloge za izplačilo za zeleno komponento (ZK) zajema vsaj:

 • 5 % vseh upravičencev, ki morajo upoštevati kmetijske prakse iz ZK (t. i. vzorec ZK 5 %), znotraj teh pa je potrebno zagotoviti 5 % upravičencev, ki imajo okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT);
 • 3 % vseh upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo za ZK in so oproščeni obveznosti glede diverzifikacije kmetijskih rastlin in površine z ekološkim pomenom (skladno z 44. in 46. členom ter na katere se ne nanašajo obveznosti iz člena 45 Uredbe št. 1307/2013/EU) (t. i. vzorec ZK 3 %);
 • 100 % parcel z obveznostjo ponovne spremembe zemljišča v zemljišče s trajnim travinjem v skladu s členom 42 Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014.


V kontrolni vzorec za neposredna plačila se KMG (upravičence) izbira skladno z izvedbeno uredbo Komisije št. 809/2014/EU, pri čemer je potrebno za vsako shemo neposrednih plačil zagotoviti predpisani naključni del vzorca. Pregled na kraju samem za površine na KMG se lahko izvede tudi na podlagi prijav drugih oseb ali zahtev drugih organov. Za potrebe kontrolnih statistik lahko kontrolirana KMG po načinu izbora razvrščamo v izbrane:

 • naključno (SOP, PONO, del vzorca ZK 3 %, del vzorca ZK 5 %, PVP, Mladi kmetje, Mali kmetje)
 • na podlagi analize tveganja (del vzorca ZK 3 %, del vzorca ZK 5 %, povečan del vzorca posameznih shem zaradi ugotovljenih večjih neskladnosti v preteklem letu)
 • direktno (na podlagi prijav drugih oseb, zahtev drugih organov, za potrebe drugih kontrolnih vzorcev…).

Stopnja kontrole za ukrepe za razvoj podeželja:

Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem, ki se opravijo vsako leto, zajema vsaj 5 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za ukrepe za razvoj podeželja. Za ukrepe, določene v členih 28 in 29 Uredbe 1305/2013/EU, se petodstotna stopnja kontrole doseže za posamezni ukrep (KOPOP, EK).

V kontrolni vzorec za ukrepe PRP 2014–2020 upravičence izbiramo:

 • naključno (20 % - 25 %)
 • na podlagi analize tveganja (75 % - 80 %)
 • direktno (na podlagi prijav drugih oseb ali zahtev drugih organov ali v sklopu kontrol na vzorcih drugih shem pomoči).

Pri pregledu površin na kraju samem se ugotavlja, ali prijavljena kmetijska parcela izpolnjuje pogoje, ki so določeni v pravilih za zahtevano pomoč. Meritve površin se opravljajo predvsem z GNSS napravo, merjenjem na ekranu iz ortofotov ali satelitskih posnetkov (digitalizacija na zaslonu) in z merskim trakom.


Pri pregledu površin se preverja:

 • površina, pozicija in vrsta rabe kmetijskih parcel, ki so bile prijavljene v zbirni vlogi;
 • pregled kmetijskih rastlin, ki so bile prijavljene v zbirni vlogi (če je potrebno);
 • izvajanje kmetijske dejavnosti (pridelava oz. paša živali ali vzdrževanje v obliki košnje najkasneje do 15. oktobra tekočega leta);
 • dodatne zahteve (npr. tehnološko zrelost, ki se zahteva na strnih žitih, prisotnost na površini, povprečno gostoto zelenjadnic, deklaracije oz. račune za kupljeno seme, visokodebelnost, zatravljenost, dvonamensko rabo, minimalno aktivnost, sum na neupravičenost površine v letu 2015, upoštevanje prepovedi FFS na PEP, pokritost tal naknadnih posevkov, na katerih je prijavljen PEP itd.).

Vzorec zapisnika

Kontrola zahtevkov KOPOP

Kontrolni vzorec:

Vzorec kontrolne populacije nosilcev KMG, ki se opravijo vsako leto, zajema vsaj 5 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačila za ukrep KOPOP (Uredba 809/2014/EU). Velikost vzorca se lahko poveča zaradi ugotovljenih večjih neskladnosti v preteklem letu.

Služba za kontrolo ARSKTRP izdela metodo za določitev vzorca na podlagi analize tveganja in naključnega izbora. Izbor na podlagi naključnega izbora zagotavlja element reprezentativnosti in zajema 20 – 25% KMG iz vzorca kontrolne populacije, izbor po faktorjih tveganja pa predstavlja vzorec najbolj tveganih KMG v obravnavanem obdobju in je velikosti 75 – 80% populacije kontrolnega vzorca.

Izbor poteka po operacijah z možnostjo prekrivanja posameznih zahtev znotraj operacij.

KMG je lahko izbran v vzorec za pregled tudi na podlagi prijave oziroma direktnega izbora. 

Pri pregledu na kraju samem se preveri:

 • upravičenost površine dejanske rabe posameznih enot kmetijskih zemljišč in prisotna kmetijska rastlina;
 • izpolnjevanje pogojev obveznih in izbirnih zahtev operacij KOPOP, za katere vlagatelj v tekočem letu vlaga zahtevek;
 • evidence o delovnih opravilih;
 • evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil na KMG;
 • evidence o uporabi gnojil na kmetijskem gospodarstvu – Zbirnik za vse površine kmetijskega gospodarstva;
 • podatke o uporabi FFS na KMG;
 • evidence o uporabi FFS na kmetijskem gospodarstvu – Zbirnik za vse površine kmetijskega gospodarstva;
 • popis živali na kmetijskem gospodarstvu na dan pregleda (GVŽ)
 • popis živali, za katere se uveljavlja zahtevek GEN_PAS;
 • pri kršenju posameznih zahtev izvajanja, se pregled razširi tudi na preverjanje izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti.

Časovno obdobje izvedbe kontrol na kraju samem

Kontrole KOPOP se izvajajo pretežno v poletnem času (po oddaji zbirne vloge za tekoče leto in do konca vegetacijske dobe). Zaradi vsebinskih pogojev posameznih operacij oz. zahtev, se del kontrol izvede v zimskem času, del kontrol pa celo v času vegetacijske dobe naslednjega leta.

Vzorec zapisnika kontrole KOPOP

Kontrola zahtevkov za ekološko kmetijstvo (EK)

Kontrolni vzorec

Vzorec kontrolne populacije nosilcev KMG, ki se opravijo vsako leto, zajema vsaj 5 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačila za ukrep EK (Uredba 809/2014/EU). Velikost vzorca se lahko poveča zaradi ugotovljenih večjih neskladnosti v preteklem letu.

Služba za kontrolo ARSKTRP izdela metodo za določitev vzorca na podlagi analize tveganja in naključnega izbora. Izbor na podlagi naključnega izbora zagotavlja element reprezentativnosti in zajema 20 – 25% KMG iz vzorca kontrolne populacije, izbor po faktorjih tveganja pa predstavlja vzorec najbolj tveganih KMG v obravnavanem obdobju in je velikosti 75 – 80 % populacije kontrolnega vzorca. 

KMG je lahko izbran v vzorec za pregled tudi na podlagi prijave oziroma direktnega izbora.

Pri pregledu na kraju samem se preveri:

 • upravičenost površine dejanske rabe posameznih enot kmetijskih zemljišč in prisotna kmetijska rastlina;
 • izpolnjevanje pogojev ekološkega kmetovanja;
 • evidence uporabe organskih in mineralnih gnojil na KMG;
 • podatke o uporabi FFS na KMG;
 • popis živali na kmetijskem gospodarstvu na dan pregleda (GVŽ).

Časovno obdobje izvedbe kontrol na kraju samem

Kontrole EK se izvajajo pretežno v poletnem času (po oddaji zbirne vloge za tekoče leto in do konca vegetacijske dobe).
 

Vzorec zapisnika s področja kontrole EK

(Opomba:  Vzorec zapisnika EK se nanaša le na preverjanje ustreznosti izpolnjevanja EK zahtev. Vzorec zapisnika za pregled površin, ki je sestavni del EK pregleda, je predstavljen v razdelku za površine.)

 

Kontrole konoplje

Kontrola vsebnosti tetrahidrokanabinola (THC) v industrijski konoplji na kraju samem se izvaja pri izbranih vlagateljih, ki gojijo dovoljene sorte konoplje, izpolnjujejo pogoje za neposredna plačila in so od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili dovoljenje za gojenje konoplje.

Obseg kontrol na kraju samem za kontrolo vsebnosti tetrahidrokanabinola v industrijski konoplji se izvaja v skladu s členom 30 in členom 36 Uredbe EU št. 809/2014 ter v skladu s členom 32 uredbe EU št. 1307/2013.

Kontrolni vzorec vsebuje vsaj 20 % površin na katerih se prideluje konoplja.

Pri kontroli preverjanja vsebnosti tetrahidrokanabinola na kraju samem se preverja:

 • veljavnost in ustreznost izdanega dovoljenja za gojenje industrijske konoplje na kmetijskih površinah;
 • račun o nakupu semena;
 • deklaracija o kakovosti semena;
 • reprezentativni pridelek za kontrolirano leto (iz vzorca pridelka akreditirani laboratorij ugotovi vsebnost THC-ja v konoplji). Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC v odvzetem vzorcu presega 0,2%, se s pridelkom ravna v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

Čas izvedbe kontrol

Kontrole na kraju samem se opravljajo v času cvetenja konoplje.

Kontrola zahtevkov za govedo in drobnico

Pri shemah pomoči za živali kontrolni vzorec za preglede na kraju samem, ki se opravijo vsako leto, za vsako izmed shem pomoči zajema vsaj 5 % (pri drobnici 10 %) vseh upravičencev, ki zaprosijo za zadevno shemo pomoči (33. člen Uredbe 809/2014/ES).

Kontrola ukrepov za živali se izvede na vzorcu KMG, ki so v sklopu zbirne vloge označili, da uveljavljajo enega ali več podpor oziroma zahtevkov za govedo:

 • Podpora za rejo govedi,
 • Podpora za mleko v gorskih območjih,
 • Podpora za rejo drobnice.

Pri pregledu na kraju samem se preverja (za govedo):

Za namen kontrole upravičenosti podpor in kontrole navzkrižne skladnosti, kontrolor na kraju samem preveri:

 • število govedi na KMG;
 • ali je vse govedo, ki se nahaja na KMG, vpisano v Register goveda na gospodarstvu (RGG);
 • ali se RGG vodi ažurno in na predpisan način;
 • ali je vse govedo, ki se nahaja na KMG, pravilno označeno z ušesnimi znamkami;
 • ali ima vse govedo potni list;
 • ali je vse govedo vpisano v Centralni register govedi (CRG) (kontrola pravočasnosti označitve in priglasitve označitve ter premikov govedi poteka administrativno preko baze CRG).
 • spol, pasmo, telitve goveda;
 • spremno dokumentacijo goveda;
 • za namen ukrepa podpora za mleko v gorskih območjih se preverjajo še količine oddanega in ali neposredno prodanega mleka na podlagi evidenc in potrdil, ki jih hranijo na KMG;
 • na vzorcu preveri pravilnosti vpisov v register RGG in CRG na osnovi spremne dokumentacije, kot so: potni listi, računi o nakupu in prodaji, kopije dokumentov o označitvi kontrolne organizacije, veterinarsko spričevalo, odvozi VHS, klavni zapisniki, hlevska knjiga, letni veterinarski pregledi, četrtletni izpisi, zahtevki za subvencije, potrdilo o osemenitvi, potrdila o telitvah itd.

Pri pregledu na kraju samem se preverja (za drobnico):

 • število drobnice na KMG;
 • ali je vsa drobnica, ki se nahaja na KMG, vpisana v RDG;
 • ali se RDG vodi ažurno in na predpisan način;
 • ali je vsa drobnica, ki se nahaja na KMG, pravilno označena z ušesnimi znamkami;
 • ali ima kupljena drobnica spremne liste;
 • jagnjitve/jaritve  in starost drobnice;
 • ali je isto število ovc/koz, navedenih na zahtevku prisotnih na KMG od 5. maja do 31. oktobra tekočega leta; pri tem se premik drobnice na planino, skupni pašnik, na sejem ali razstavo šteje kot prisotnost drobnice na KMG;
 • na vzorcu se preveri pravilnosti vpisov v register RDG in CRD na osnovi spremne dokumentacije, kot so: spremni listi, računi o nakupu in/ali prodaji, kopije dokumentov o označitvi kontrolne organizacije, veterinarsko spričevalo, odvozi VHS, hlevska knjiga/dnevnik veterinarskih posegov, letni veterinarski pregledi, pregled zbirne vloge.

Čas izvedbe kontrol

Kontrole na kraju samem se predvidoma izvajajo skozi celo koledarsko leto.

Vzorec zapisnika za govedo - podpora za rejo govedi

Vzorec zapisnika za govedo - podpora za mleko v gorskih območjih

Vzorec zapisnika za proizvodno vezano plačilo za drobnico

Kontrola zahtevkov za ukrep dobrobit živali

Kontrolni vzorec za preglede na kraju samem, ki se opravijo vsako leto, zajema vsaj 5 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za ukrepe za razvoj podeželja (32. člen Uredbe 809/2014/ES). Za ukrepe, določene v členih 28 in 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013, se petodstotna stopnja kontrole doseže za posamezni ukrep.

Zahtevki za ukrep dobrobit živali se vložijo ločeno za posamezno operacijo: za prašiče, za govedo in za drobnico. Vložijo se v okviru zbirne vloge, in sicer:

 • Zahtevek za dobrobit živali - govedo
 • Zahtevek za dobrobit živali - drobnico
 • Zahtevek za dobrobit živali - prašiče

Za namen kontrole upravičenosti podpore za dobrobit živali (govedo/drobnica) in kontrole navzkrižne skladnosti (standard identifikacije in registracije), kontrolor na kraju samem preveri:

 • število živali (govedo / drobnice) na KMG;
 • število živali (govedo / drobnice) na paši;
 • ali so vse živali (govedo / drobnica), ki se nahajajo na KMG, vpisane v RGG / RDG;
 • ali se RGG / RDG vodi ažurno in na predpisan način;
 • ali so vse živali (govedo / drobnica), ki se nahaja na KMG, pravilno označene z ušesnimi znamkami;
 • ali ima vso govedo potni list;
 • ali ima kupljena drobnica spremne liste (potrdila o premiku);
 • ali so živali (govedo) ustreznega spola, in pasme;
 • spremno dokumentacijo goveda;
 • ustreznost koproloških analiz;
 • ustreznost tretiranja živali;
 • vodenje dnevnika paše;
 • preveritev upoštevanja prepovedi oz. omejitev paše znotraj ekološko pomembnih območji (EPO).

Dobrobit živali - prašiči

Za namen kontrole upravičenosti podpore za dobrobit živali (prašiči), kontrolor na kraju samem preveri:

 • število živali (prašičev) na KMG;
 • kategorije prašičev na KMG;
 • ali so živali, ki se nahajajo na G-MIDu, vpisane v RPG;
 • ali se RPG vodi ažurno in na predpisan način;
 • preveritev velikosti boksov (merjenje);
 • preveritev gnezd pri zahtevi toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov;
 • ali na KMG hranijo spremne liste za kupljene živali (potrdila o premiku);
 • recepturo za krmni obrok oz. preverjanje pogoja dodatne ponudbe strukturne voluminozne krme;
 • preveritev vpisov v dnevnik veterinarskih posegov, pri zahtevi kirurška kastracija z uporabo anestezije oz. analgezije;
 • vodenje dnevnika/urnika izpustov ipd.

Čas izvedbe kontrol

Kontrole dobrobiti živali (operaciji govedo/drobnica) se na kraju samem izvajajo večinoma od začetka do konca paše živali, nekaj pa se jih izvede tudi pred oz. po pašnem obdobju, vendar znotraj tekočega koledarskega leta.

Kontrole dobrobit živali (operacija prašiči) se izvajajo predvidoma med majem in novembrom tekočega leta.

Vzorec zapisnika za dobrobit živali - govedo

Vzorec zapisnika za dobrobit živali - drobnica

Vzorec zapisnika za dobrobit živali - prašiči

Priloga zapisnika za dobrobit živali - prašiči (izračuni)

 

Kontrole izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti

Vzorec

Kontrola izpolnjevanja zahtev iz navzkrižne skladnosti se opravi pri najmanj 1 %  vseh zavezancev (68. člen Uredbe 809/2014/ES), ki morajo izpolnjevati minimalne zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju (prejemniki neposrednih plačil, plačil za podporne programe v vinskem sektorju, plačil iz Programa razvoja podeželja).

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo zahtevke za govedo in / ali redijo govedo ali redijo drobnico, predstavljajo populacijo, za katero velja večji odstotek izbire vzorca, določen v Prilogi 2 Uredbe (EU) 1306/2013 (1. odstavek, 4 pododstavek 68. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 809/2014), in sicer:

 • 3 % za govedo (Uredba 1760/2000 v povezavi s členom 1 in 2 Uredbe Komisije (EU) št. 1082/2003, z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi);
 • 3 % za drobnico (Uredba 21/2004 v povezavi s členom 1 in 2 Uredbe Komisije (EU) št. 1505/2006, z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz).

Kontrola

Izpolnjevanje 161 zahtev navzkrižne skladnosti se preverja z administrativno kontrolo in kontrolo na kraju samem.

Administrativna kontrola:

Predpisane zahteve iz Uredbe o navzkrižni skladnosti, ki se preverjajo administrativno, so:

 • na kmetijskem gospodarstvu letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne presega 170 kg N/ha kmetijskih površin;
 • premiki se sporočajo v Centralni register prašičev (CRPš), kot je predpisano;
 • pravočasnost označitve ter priglasitve označitve in premikov govedi;
 • premiki se sporočajo za Centralni register drobnice (CRD), kot je predpisano.

Kontrola na kraju samem:

V okviru kontrole navzkrižne skladnosti na kraju samem se preveri stanje na celotnem kmetijskem gospodarstvu. Preverja se izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti iz 13 sklopov predpisanih zahtev ravnanja (PZR) in 7 sklopov standardov (DKOS):

 • PZR 1: varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov: izvajanje "nitratne direktive";
 • DKOS 1: varovalni pasovi ob vodotokih: zaščita vodnih virov pred onesnaževanjem in odplakami;
 • DKOS 2: vodno dovoljenje za namakanje: upravljanje z vodnimi viri za namakanje. Kadar je za uporabo vode za namakanje potrebno dovoljenje, ravnanje v skladu s postopki za dodelitev dovoljenja;
 • DKOS 3: zaščita podtalnice pred onesnaževanjem: zaščita podzemne vode pred onesnaževanjem: prepoved neposrednega izpusta v podzemno vodo in ukrepi za preprečevanje posrednega onesnaževanja podzemne vode z izpustom v tla in pronicanjem skozi tla nevarnih snovi, navedenih v Prilogi k Direktivi 80/68/EGS v različici, ki je veljala na zadnji dan njene veljavnosti, kar zadeva kmetijsko dejavnost;
 • DKOS 4: minimalna talna odeja: zagotavljanje minimalne talne odeje v skladu z običajnimi načini kmetovanja z vidika preprečevanja različnih oblik degradacije tal in slabšanja strukture tal;
 • DKOS 5: minimalno upravljanje zemljišč (erozija): minimalno upravljanje zemljišč, ki odraža specifične pogoje, za omejitev erozije na površinah;
 • DKOS 6: vzdrževanje ravni vsebnosti organske snovi v tleh: vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v prsti z ustreznimi praksami, vključno s prepovedjo sežiganja ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva rastlin;
 • PZR 2: ohranjanje prosto živečih ptic: izvajanje direktive o ohranjanju prosto živečih ptic;
 • PZR 3: ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst: izvajanje direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst;
 • DKOS 7: ohranjanje krajinskih značilnosti: ohranjanje krajinskih značilnosti, vključno, kadar je to ustrezno, z živimi mejami, ribniki, jarki, drevesi v vrsti, skupini ali posamično, omejki, ozarami in terasami, vključno s prepovedjo rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih in morda ukrepi za odvračanje invazivnih rastlinskih vrst;
 • PZR 4: varnost živil in krme: obravnava določene člene Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, pri čemer določa postopke ravnanja s hrano oz. proizvodi iz primarne proizvodnje;
 • PZR 5: zdravstveno varstvo ljudi in živali: pravilna uporaba zdravil in postopkov pri ravnanju z obolelimi živalmi;
 • PZR 6: identifikacija in registracija prašičev: izvajanje določb direktive o identifikaciji in registraciji prašičev;
 • PZR 7: identifikacija in registracija govedi: izvajanje določb uredbe in direktive o identifikaciji (označevanju) in registraciji goveda;
 • PZR 8: identifikacija in registracija ovc in koz: izvajanje določb direktive o identifikaciji in registraciji drobnice;
 • PZR 9: preprečevanje širjenja TSE: izvajanje določb uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij;
 • PZR 10: pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev: pravilna uporaba registriranih fitofarmacevtskih sredstev;
 • PZR 11: dobrobit telet: izvajanje direktive o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet;
 • PZR 12: dobrobit prašičev: izvajanje direktive o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev:
 • PZR 13: dobrobit rejnih živali: izvajanje direktive o zaščiti rejnih živali.

Vzorec zapisnika

Čas izvedbe kontrol

Kontrole navzkrižne skladnosti se na kraju samem izvajajo celo leto, in sicer od 1. 1. zadevnega leta do 31. 12. zadevnega leta, v terminih, ki so primerni za izvedbo kontrole posameznih predpisanih zahtev ravnanja oz. standardov navzkrižne skladnosti.